01 Tháng Bảy 2015
HOẠT ĐỘNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Tình hình hoạt động KHCN quý I và phương hướng hoạt động nhiệm vụ quý II/2011 (22/03/11)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Về công tác tham mưu: Đã tham mưu ban hành các văn bản sau
- Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch kinh phí thực hiện các đề tài, dự án KH&CN chỉ định 2011.
- Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án thuộc kế hoạch 2008-2009.
- Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v phê duyệt kết quả tuyển chọn lần 2 đề tài thuộc kế hoạch 2011.
- Thông báo Liên Sở số 34/TB-SKHCN-STC ngày 24/01/2011 về việc phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN cấp huyện năm 2011.
- Ban hành thông báo số 47/TB-SKHCN ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Sở Khoa học & Công nghệ v/v Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2012.
- Trình UBND Tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí đối ứng thực hiện 2 dự án NTMN cấp Nhà nước do Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Công ty TNHH Ngọc Yến Minh chủ trì thực hiện.
- Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp năm 2011.
- Trình UBND tỉnh xin phê duyệt kết quả tuyển chọn các đề tài thuộc kế hoạch 2011 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 20/12/2010.
 
2. Công tác quản lý khoa học
- Quản lý các đề tài, dự án:
+ Đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng nghiên cứu của 12 nhiệm vụ chỉ định.
+ Tổ chức thẩm định đề cương và tổ chức 03 Hội đồng xét duyệt đề cương các nhiệm vụ tuyển chọn lần 2 thuộc kế hoạch năm 2011 và nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lâm Đồng” do Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng chủ trì thực hiện.
+ Tổ chức hội đồng xác định các nhiệm vụ nhân rộng kết quả các đề tài, dự án sau nghiệm thu, kết quả 8 dự án được đưa vào danh mục phê duyệt.
+ Kiểm tra tiến độ 21 đề tài, dự án, kiểm tra thực tế 02 dự án nhân rộng thuộc kế hoạch 2008-2010.
+ Nghiệm thu chính thức 04 đề tài, dự án, kết quả đều đạt loại khá
+ Tổ chức làm việc với các đơn vị để xác định thời gian nghiệm thu chính thức các đề tài đến hạn.
- Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ KH&CN năm 2011 có một số thay đổi như sau:
+ Đề tài “Sưu tầm, bảo tồn và phát triển văn hóa trang trí các dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” thuộc kế hoạch năm 2010 chuyển sang thực hiện trong năm 2011. Đề tài Nghiên cứu nâng cao chỉ số năng lực canh tranh tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh chi đạo đưa vào thực hiện trong kế hoạch năm 2011. Vì vậy, tổng số đề tài chỉ định thực hiện trong năm 2011 là 14 đề tài (trong quyết định phê duyệt là 12 nhiệm vụ).
+ Dự án "Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm sinh học có tác dụng phòng trừ côn trùng và nấm hại cây trồng để sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao" không triển khai thực hiện do cơ quan chủ trì là Viện Sinh học Nhiệt đới có công văn xin không thực hiện. Đề tài tuyển chọn "Nghiên cứu giải pháp tổng thể cho việc quản lý và xử lý phế thải nông nghiệp (Crop Residue) tại thành phố Đà Lạt" không triển khai thực hiện do đơn vị trúng tuyển là Trường Đại học Đà Lạt đến thời điểm này chưa hoàn chỉnh thuyết minh đề cương nộp cho Sở KH&CN, Sở đã có thông báo cho cơ quan chủ trì ngừng triển khai thực hiện đề tài trên.
+ Đề tài tuyển chọn "Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phân đạm trên một số cây trồng chính tỉnh Lâm Đồng" không triển khai thực hiện vì đã có đề tài cấp Nhà nước có nội dung tương tự đang được triển khai, Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh và đã có quyết định đồng ý không thực hiện trong kế hoạch 2011.
 
3. Công tác quản lý công nghệ - Sở hữu trí tuệ
- Sở hữu trí tuệ:
+  Hướng dẫn 5 doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu công nghiệp.
+ Đề xuất cho UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sử dụng tên địa danh “Chuối LaBa” và “Nấm Đơn Dương”.
+ Tổ chức họp hội đồng xét duyệt đề cương dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Lâm Đồng” do Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng tỉnh Lâm Đồng chủ trì thực hiện.
+ Thông báo cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đề xuất các nội dung thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trong 2 năm 2012-2013 trình UBND tỉnh và Bộ KH&CN.
- Công tác thẩm định và giám định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh: Tham gia thẩm định chi phí di dời phần thiết bị chuyên dụng và nguồn phóng xạ của Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và Trung tâm ứng dụng KTHN trong công nghiệp tại số 13 Đinh Tiên Hoàng – P2 – Đà Lạt do Trung tâm Phát triển quỹ đất Tp Đà Lạt chủ trì.
- Chương trình hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp ứng dụng KHCN:
+ Tiếp tục triển khai Dự án “Xây dựng điểm phổ biến thông tin KH&CN cho xã nghèo vùng đồng bào dân tộc tại xã Lộc Bảo - Bảo Lâm” và dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Mây, tre” của huyện Đạ Huoai do Phòng CN&SHTT chủ trì thực hiện.
+ Thẩm định kinh phí cho việc hỗ trợ phong trào Sáng tạo kỹ thuật và Sáng tạo thanh thiếu niên; Tuổi trẻ học tập ứng dụng KHCN của Liên hiệp hội KHKT và Tỉnh đoàn.
- Công tác quản lý an toàn bức xạ: Hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ và thẩm định gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong y tế cho Phòng Khám Đa khoa khu vực Trại Mát.
 
4. Công tác thông tin và thống kê khoa học công nghệ
- Phát hành: 8 kỳ Bản tin KHCN phục vụ lãnh đạo; tập san số 1/2011 chủ đề Mừng Xuân Tân Mão 2011; bản tin KHCN phục vụ NNNT số 1&2
- Đặt bài cho bản tin KHCN số 2/2011. Đăng ký kế hoạch tuyên truyền năm 2011 của các phòng chuyên môn
- Chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền với Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng chương trình hội thảo 4 nhà (tọa đàm) về rau hoa công nghệ cao.
- Tham gia hội báo Xuân Tân Mão 2011.
- Hoạt động khác:
+ Tiếp tục thực hiện dự án Thư viện điện tử;
+ Cập nhật và biên tập thông tin cho website Sở KH&CN Lâm Đồng. Thu thập 60 tin bài cập nhật trên cơ sở dữ liệu.
 
5. Công tác Quản lý Khoa học công nghệ cơ sở
- Công tác hướng dẫn nghiệp vụ cấp huyện:
+ Tổ chức hội nghị tổng kết Ngành KH&CN năm 2010 và triển khai nhiệm vụ KH&CN năm 2011.
+ Đôn đốc Phòng công thương/kinh tế các huyện hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiệm thu các đề tài năm 2010 và gửi báo cáo, hồ sơ liên quan về Sở KH&CN.
+ Đôn đốc Phòng công thương/kinh tế các huyện tham mưu cho UBND huyện/thành phố giao kế hoạch KH&CN năm 2011 cho các đơn vị theo quy định.
- Tình hình thực huyện các nhiệm vụ KH&CN cấp huyện:     
+ Năm 2010: đã nghiệm thu được 3/15. Các đề tài, dự án bắt đầu từ tháng 4/2010 và kết thúc vào tháng 4/2011.  
+ Năm 2011: thực hiện 19 đề tài, dự án; xây dựng 20 điểm thông tin KH&CN cấp xã, huyện; duy trì 3 trạm cân đối chứng; hỗ trợ duy trì hoạt động 39 điểm thông tin KH&CN cấp xã, huyện.
- Theo dõi các đề tài, dự án cấp cơ sở:
Kiểm tra tiến độ lần 2, chuẩn bị nghiệm thu chính thức các dự án “Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu quy trình nhân giống vô tính cây Thiên điểu”; "Ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón vi sinh”; “Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sản xuất meo giống nấm”; “Thành lập điểm phổ biến thông tin KH&CN tại vùng đồng bào dân tộc ở xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm”.
 
6. Công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
- Thực hiện 14 bài (09 thông tin, 05 phóng sự) trên sóng Đài PTTH Lâm Đồng.
- Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng:
+ Cập nhật 26 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đến nay đã có 218 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và địa phương ban hành. Rà soát, cập nhật 04 văn bản kỹ thuật về đo lường và loại khỏi danh mục 14 tiêu chuẩn đã bị hủy bỏ; hiện nay Chi cục đang quản lý 3.626 tiêu chuẩn.
+ Tiếp nhận và giải quyết 08 hồ sơ công bố hợp chuẩn của 08 doanh nghiệp về rượu, nấm và gạch rỗng đất sét nung. Hướng dẫn 01 doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm gạch.
+ Lập kế hoạch và chuẩn bị các nội dung tổ chức 02 lớp tập huấn về điều kiện đảm bảo đo lường và chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
+ Liên hệ các Phòng Công thương, Phòng Kinh tế cung cấp danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng. Đến nay đã có 19 doanh nghiệp đăng ký thực hiện, trong đó có 10 doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ.
- Công tác TBT: Đưa 04 bài thông tin và 17 tin cảnh báo liên quan đến các sản phẩm của tỉnh Lâm Đồng lên trang web TBT Lâm Đồng.
- Công tác quản lý đo lường:
+ Kiểm định định kỳ 2.136/1.467 phương tiện đo gồm: 282 trụ bơm, 969 công tơ điện, 19 đồng hồ áp suất, 208 cân thông dụng, 05 cân ôtô, 38 cân phân tích kỹ thuật, 83 taximet, 03 hộp quả cân, 529 bình chuẩn và ca đong. Trong quá trình kiểm định có 47 PTĐ (23 công tơ điện, 01 cân kỹ thuật, 14 cân thông dụng, 01 đồng hồ áp suất và 08 taximet) không đạt yêu cầu về kỹ thuật và đo lường.
+ Gửi công văn hướng dẫn và đề nghị các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về kiểm định phương tiện đo và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng dầu.
+ Khảo sát nhu cầu sử dụng và kiểm định phương tiện đo của các doanh nghiệp trong tỉnh.
- Công tác kiểm tra của Chi cục:
+ Tiến hành kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh cốc thuỷ tinh, cốc sứ, cốc nhựa in hình các nhân vật hoạt hình do Trung Quốc sản xuất và lấy 15 mẫu để kiểm tra hàm lượng độc tố (sẽ có báo cáo sau khi kết thúc đợt kiểm tra).
+ Kiểm tra công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo tại 03 chi nhánh điện lực: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Lấy 30 mẫu công tơ điện (29 công tơ 01 pha, 01 công tơ 03 pha) để kiểm tra độ chuẩn xác của phương tiện đo. Kết quả các đơn vị đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo và các mẫu kiểm tra đều đạt yêu cầu
 
7. Hoạt động sự nghiệp KH&CN
7.1. Trung tâm Ứng dụng KH&CN:
- Thực hiện các hoạt động sự nghiệp:
+ Tiếp tục công tác sưu tập, lưu giữ các giống hoa của địa phương bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật. Tiến hành phân lập, lưu giữ các giống nấm ăn, nấm dược liệu và chủng men vi sinh phục vụ cho sản xuất, đời sống.
+ Quản lý và cập nhật thông tin trang thông tin điện tử Lâm Đồng (Dalat.gov.vn):  Quản lý và vận hành hệ thống mạng hoạt động ổn định; Đã biên tập, cập nhật 566 tin bài về hoạt động kinh tế xã hội và khoa học công nghệ của địa phương trên trang tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.
+ Bảo trì các thiết bị CNTT và hệ thống mạng nội bộ của Sở KH&CN và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
+ Cung cấp 25.800 cây giống cúc và 7.200 cây chuối Laba.
-Thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng KHCN khác:
+ Tiếp tục triển khai 05 đề tài, dự án do Trung tâm chủ trì bảo đảm theo đúng nội dung, tiến độ.
+ Phối hợp với Phòng Công thương huyện Đức Trọng và Lâm Hà tiếp tục thực hiện dự án “Xây dựng mô hình thâm canh cây cà phê cho vùng đồng bào dân tộc xã Phi Tô, huyện Lâm Hà” “Xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất cây cà phê trên địa bàn xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng”.
+ Lập các thủ tục xin cấp đất và lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở và trạm thực nghiệm.
- Công tác khác:
+ Làm thủ tục thanh quyết toán tài chính, thuế năm 2010.
+ Lập các thủ tục xin cấp đất và lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở và trạm thực nghiệm.
+ Lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2012 và đề tài mở rộng sau nghiệm thu.
7.2 Hoạt động Trung tâm Phân tích và Chứng nhận sản phẩm:
- Hoạt động Phân tích và Kiểm nghiệm: đã phân tích 350 mẫu gồm 1107 chỉ tiêu hóa lý, 138 chỉ tiêu vi sinh, 209 chỉ tiêu vật liệu xây dựng.
- Chứng nhận chất lượng:
+ Chứng nhận 04 loại sản phẩm gạch và 01 loại sản phẩm ngói cho Công ty cổ phần Hiệp Thành;
+ Hoàn tất thủ tục bổ sung hồ sơ gửi sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định chứng nhận VietGAP; Trung tâm đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng chỉ định chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP;
+ Chứng nhận quy trình sản xuất Chè theo tiêu chuẩn VietGAP cho công ty Cổ phần chè Lâm Đồng;
- Tiến độ xây dựng Trung tâm tại Bảo Lộc: Đang xem xét hồ sơ, ký hợp đồng cho gói thầu số 2 về trang thiết bị nội thất; Đang hoàn tất thủ tục, tờ trình để trình UBND tỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư;
- Công việc khác: Thực hiện và duy trì công tác quản lý cơ quan theo ISO, duy trì nội quy quy chế cơ quan và các quy định có liên quan. Đã họp toàn thể cán bộ viên chức để lấy ý kiến về tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự cho các chức danh phụ trách các Phòng theo quyết định thành lập số1385/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Kịp thời giải ngân các nguồn kinh phí theo kế hoạch, cụ thể như sau:
+ Tổng thu: 95.720.000 đồng
+ Chi phục vụ hoạt động có thu: 82.977.869 đồng
+ Chi sự nghiệp khoa học: 4.772.000 đồng/ 300.000.000 đồng
+ Chi thường xuyên, chi lương: 15.406.558 đồng / 298.000.000 đồng.
 
8. Công tác thanh tra
- Công tác thanh, kiểm tra: Thanh tra 30 cơ sở kinh doanh xăng dầu và thiết bị điện, qua thanh tra đã phát hiện và nhắc nhở 24 cơ sở vi phạm, xử phạt 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu với số tiền là 6.250.000đ. Đốc đốc nhắc nhở 02 doanh nghiệp nộp tiền thu hồi theo cam kết (DNTN Dương Thảo vẫn trả dần mỗi tháng 5 triệu, Công ty TNHH Khôi Nguyên sẽ trả dứt điểm trong quí II năm 2011).
- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Giải quyết 01 đơn khiếu nại của ông Lê Thế Đệ chủ DNTN Lê Đệ , địa chỉ: thôn 6, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, do UBND tỉnh Lâm Đồng chuyển ngày 17 tháng 01 năm 2011 theo đúng quy định.
 
9. Công tác  Kế hoạch - Tài chính
- Hoàn tất kế hoạch chi tiết năm 2011 cho các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở.
- Hoàn tất quyết toán năm 2010.
- Báo cáo đề án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học và Nông nghiệp hiện đại Đà Lạt trước Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
- Thực hiện thẩm định kinh phí các đề tài dự án năm 2011 và giải ngân kinh phí theo tiến độ.
- Thảo luận, lấy ý kiến các Sở, ban, ngành cho kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020.
- Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2012 đến các sở ban ngành, các đơn vị hoạt động KH&CN và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
10. Công tác văn phòng
- Tham mưu ban hành 16 văn bản các loại. 
- Công tác Tổng hợp:
+ Xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 40/2006/QĐ-TTg, báo cáo hoạt động của đội ngũ trí thức năm 2010. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo quy chế dân chủ của cơ quan;
+ Chỉnh sửa và ban hành lại 04 quy chế của cơ quan: Quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ.
- Công tác tổ chức cán bộ và thực hiện các chế độ chính sách:
+ Làm thủ tục điều chuyển 02 CBCC,VC: 01 chuyên viên cho Phòng Quản lý khoa học và 01 Phó giám đốc của Trung tâm ứng dụng KHCN;
+ Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị CBCC Cơ quan Văn phòng Sở năm 2011.
- Công tác khác:
+ Tổ chức lễ ký kết hợp tác về KH&CN với Sở KH&CN Phú Yên.
+ Tổ chức buổi làm việc với Công ty GREEN 2000, Công ty CP giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu (CAFÉ CONTROL)
- Công tác ISO, một cửa và cải cách hành chính:
+ Cải cách hành chính: tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện lại bộ thủ tục hành chính của Sở theo quyết định số 2843/QD-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và công nghệ. Ban hành Quyết định số 22/QĐ-SKHCN ngày 28/02/2011 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng.
+ Trong tháng đã tiếp nhận 7 hồ sơ các loại của các tổ chức đến giao dịch tại sở và chuyển cho các phòng chuyên môn giải quyết.
+ Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh “Viện công nghệ viễn thông Sài Gòn chi nhánh Bảo Lộc”.
 
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong Quý I/2011, Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức Hội nghị các bộ công chức, viên chức của các đơn vị để triển khai công tác năm 2011.
Việc triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011 được tiến hành theo đúng quy định và sớm hơn 1 tháng so với cùng kỳ năm 2010. Sau khi có các quyết định phê duyệt về kinh phí và kết quả tuyển chọn của UBND tỉnh, đến thời điểm này Sở đã tiến hành ký hợp đồng được 12/14 nhiệm vụ chỉ định và đang tiến hành thẩm định kinh phí đối với 02 nhiệm vụ tuyển chọn năm 2011. Các dự án nhân rộng kết quả các đề tài, dự án sau nghiệm thu được triển khai ngay sau khi UBND có quyết định phê duyệt kinh phí.
 Tuy nhiên, quá trình xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 trình UBND tỉnh chưa được phê duyệt nên Sở chưa có căn cứ để tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2011.
 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2011
1. Phòng Quản lý khoa học
- Tổ chức nghiệm thu chính thức 08 đề tài, dự án đến hạn.
- Tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương các nhiệm vụ triển khai nhân rộng và ký kết hợp đồng triển khai thực hiện.
- Tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN năm 2012, xin ý kiến nội bộ, ý kiến các ngành và xây dựng danh mục dự kiến trình Hội đồng xác định nhiệm vụ của Tỉnh xem xét.
- Kiểm tra tiến độ, kiểm tra thực tế các nhiệm vụ thuộc kế hoạch 2009-2011.
- Trình UBND tỉnh xin công nhận kết quả nghiệm thu các đề tài, dự án trong 6 tháng đầu năm 2011.
2. Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ
- Thông báo cho các cơ quan doanh nghiệp xây dựng Thuyết minh đề cương và tổ chức họp hội đồng xét duyệt đề cương các dự án hỗ trợ năm 2011.
- Tổ chức họp hội đồng nghiệm thu các dự án hỗ trợ doanh nghiệp năm 2010 còn lại.
3. Phòng Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ
- Phát hành: 3 kỳ Bản tin KHCN phục vụ lãnh đạo tháng 04/2011; bản tin KHCN phục vụ NNNT số 3&4. Biên tập bài cho bản tin KHCN số 2/2011. Biên tập, in ấn kỷ yếu đề tài, dự án KHCN
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch: phối hợp với Đài PTTH xây dựng chương trình hội thảo 4 nhà (tọa đàm) về rau hoa công nghệ cao.
- Tiếp tục thu thập, chọn lọc, xử lý và nhập liệu CSDL KHCN.
4. Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở
- Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp huyện tại Sở cho 6 huyện phía Bắc của tỉnh và 01 lớp cho 6 huyện phía nam của tỉnh tại TP.Bảo Lộc;
- Tổ chức đoàn công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại 12 huyện/thành phố; Phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN và các phòng chuyên môn kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN cấp huyện.
- Phối hợp chuẩn bị và tổ chức hội nghị giao ban KH&CN cấp huyện tại huyện Lạc Dương trong tháng 06/2011;
- Tổ chức Hội đồng KH&CN cấp cơ sở của Sở: nghiệm thu chính thức 03 dự án thuộc năm 2009-2010; xét duyệt đề cương các đề tài, dự án cấp cơ sở năm 2011.
- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Sở Ban Ngành để tổ chức, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai các đề tài dự án KHCN cấp cơ sở năm 2012.
5. Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 118/2009/QĐ-TTg  ngày 30/9/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương;
- Rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về TBT, các thông tin trên trang web; rà soát, cập nhật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Rà soát các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu;
- Xây dựng tài liệu, bài giảng và triển khai kế hoạch Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2011.
- Đôn đốc các ngành báo cáo tình hình quản lý chất lượng quý I và 6 tháng đầu năm 2011 theo Nghị định 132/2008/NĐ-CP.
- Kiểm định 1.597 phương tiện đo theo kế hoạch.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về kiểm định phương tiện đo tại 09 chi nhánh điện và 03 nhà máy nước
- Kiểm tra đo lường, chất lượng, ghi nhãn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, hàng đóng gói sẵn theo định lượng, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm; các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, các cửa hàng có kinh doanh phương tiện đo, các cơ sở y tế có sử dụng phương tiện đo trong khám chữa bệnh; kiểm tra sau công bố hợp chuẩn và các đơn vị hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng.
- Xây dựng dự án tăng cường tiềm lực quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Chi cục.
- Phối hợp với Đài PTTH, Báo Lâm Đồng tuyên truyền về hoạt động TC-ĐL-CL theo kế hoạch.
6. Hoạt động  sự nghiệp KH&CN
- Tiếp tục  thực hiện các hoạt động sự nghiệp theo kế hoạch;
- Làm thủ tục xem xét tuyển viên chức, nâng lương , hợp đồng mới lao động, đào tạo cán bộ;
- Tiếp tục triển khai các đề tài, dự án theo tiến độ đề cương được duyệt;
- Thực hiện phân tích, kiểm nghiệm theo yêu cầu của khách hàng; Bổ sung các thủ tục xin chỉ định cho hoạt động phân tích và chứng nhận;
- Chuẩn bị xây dựng giá, thủ tục chứng nhận rau, chè theo tiêu chuẩn VietGAP;
- Chuẩn bị các gói thầu theo kế hoạch đã phê duyệt cho dự án Bảo Lộc;
7. Thanh tra Sở
- Thanh tra về đo lường các cơ sở kinh doanh vàng bạc và công tơ điện (20 cơ sở);
- Thanh tra hàng đóng gói sẵn theo định lượng và ghi nhãn ( 20 cơ sở)
- Thanh tra các đơn vị kinh doanh tắc xi mét (6 cơ sở).
- Kiểm tra việc sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học đã được phân bổ của cấp có thẩm quyền đối với cấp huyện;
- Phối hợp với Chi cục TĐC kiểm tra về ghi nhãn và chất lượng đồ chơi trẻ em và mũ bảo hiểm
- Tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo lịch.
8. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phối hợp các Phòng chuyên môn và các đơn vị, giải ngân nguồn kinh phí năm 2011.
- Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học thẩm định kinh phí các đề tài, dự án tuyển chọn.
- Phối hợp với phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ cơ sở tổ chức lớp tập huấn cấp huyện.
- Triển khai Đề án Trung tâm Công nghệ sinh học và Nông nghiệp hiện đại Đà Lạt.
- Làm việc với Bộ KH&CN về nhiệm vụ năm 2012
9. Văn phòng Sở
- Tiếp tục tham mưu giải quyết các văn bản theo yêu cầu, tiếp nhận các hồ sơ tại bộ phận một cửa, báo cáo cải cách hành chính theo quy định;
- Phối hợp các đơn vị trực thuộc Sở xin qũy đất xây dựng văn phòng làm việc;
- Rà soát các văn bản liên quan và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 01/TT/BNV, thống nhất chung cho các phòng, các đơn vị;
- Rà soát hoạt động của bộ phận một cửa.


Author:BBT
Số lần xem:1139

Các tin khác
- Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 (17/02/11)
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng

Bộ Khoa học & Công nghệ

Chính phủ
 

TRANG CHỦ   |   GIỚI THIỆU   |   HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ   |   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   |   THÔNG TIN KHÁC   |   EMAIL   |   GÓP Ý
SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG - Số 35 Trần Hưng Đạo, phường 10 thành phố Đà Lạt