Đang hiển thị các tài liệu 1-2 của 2

  • 5 năm xây dựng đội ngũ trí thức ở Lâm Đồng 

   Bùi, Thanh Long (2014)
   Đội ngũ trí thức của tỉnh và của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là lực lượng đi đầu trong các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, phát triển công nghệ và sáng tạo văn học, nghệ thuật.
  • Về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức tỉnh Lâm Đồng 

   Bùi, Thanh Long (2014)
   Đối với Lâm Đồng, dưới sự chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo, Liên hiệp Hội đã được xây dựng, phát triển tổ chức, triển khai các mặt hoạt động; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây ...