Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • Triết học phật giáo hoa nghiêm tông 

      Garma, C. C. Chang (2006)
      Cảnh giới viên dung vô ngại. các nền tảng triết học của phật giáo hoa nghiêm tông. trích dẫn, tiểu luận về hoa nghiêm và lược sử chư tổ hoa nghiêm tông.