Đang hiển thị các tài liệu 1-7 của 7

  • Cua lột 

   Hoàng, Đức Đạt (2003)
   Tuyển chọn và nuôi cua bố mẹ. Đẻ trứng. Nuôi cua mẹ ôm trứng. Xây dựng ao nuôi. Chọn giống cua. cho ăn,chăm sóc, quản lý. phòng chữa bệnh cho cua lột.
  • Kỹ thuật nuôi cua biển 

   Hoàng, Đức Đạt (2003)
   Đặc điểm sinh học. Sản xuất cua giống. Nuôi cua thương phẩm. Nuôi cua lột. Phòng và trị bệnh cho cua.
  • Nuôi cua con thành cua y (cua thịt) 

   Hoàng, Đức Đạt (2003)
   Đặc điểm sinh học. Sản xuất cua giống. Nuôi cua thương phẩm. phòng và trị bệnh cho cua
  • Nuôi cua lột 

   Hoàng, Đức Đạt (2003)
   Đặc điểm sinh học. Sản xuất cua giống. Nuôi cua thương phẩm. phòng và trị bệnh cho cua
  • Nuôi cua ốp 

   Hoàng, Đức Đạt (2003)
   Tuyển chọn và nuôi cua bố mẹ. Đẻ trứng. Nuôi cua mẹ ôm trứng. Ương nuôi cua ấu trùng thành cua bột. Ương nuôi cua giống. Xây dựng ao, chuồng, lồng. Chọn giống cua. Cho ăn, chăm sóc. quản lý. Thu hoạch cua ốp.
  • Nuôi cua ốp - cua nước thành cua thương phẩm, cua y, cua thịt, cua gạch 

   Hoàng, Đức Đạt (2003)
   Đặc điểm sinh học. Sản xuất cua giống. Nuôi cua thương phẩm. phòng và trị bệnh cho cua
  • Nuôi cua y (cua thịt), cua gạch 

   Hoàng, Đức Đạt (2003)
   Tuyển chọn và nuôi cua bố mẹ. Đẻ trứng. Nuôi cua mẹ ôm trứng. ương nuôi cua ấu trùng thành cua bột. Ương nuôi cua giống. Nuôi cua con thành cua y, cua gạch: nuôi ghép, nuôi đơn.