Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • Xây dựng trang thông tin kinh tế - xã hội huyện Đạ Tẻh 

      Phạm, Xuân Tiện (UBND huyện Đạ Tẻh, 2008)
      Xây dựng trang thông tin điện tử huyện Đạ Tẻh là kênh thông tin để khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ cho Lãnh đạo, chuyên viên của huyện cũng như tuyên truyền, phổ biến các thông tin tổng hợp về kinh tế – ...