Cần tài khoản người dùng để xem tài liệu này.

Đăng nhập

Nhập thông tin sau để yêu cầu bản sao tài liệu.

Giống cà chua dùng cho chế biến TRD1, TRD2, TRD8, TRD9

Địa chỉ email này được sử dụng để gửi tài liệu.