Cần tài khoản người dùng để xem tài liệu này.

Đăng nhập

Nhập thông tin sau để yêu cầu bản sao tài liệu.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA KHUYẾN NÔNG VIÊN CƠ SỞ

Địa chỉ email này được sử dụng để gửi tài liệu.