Cần tài khoản người dùng để xem tài liệu này.

Đăng nhập

Nhập thông tin sau để yêu cầu bản sao tài liệu.

Giống bông vải: VN35, L18, VN15GLO3, VN01-4, NH38

Địa chỉ email này được sử dụng để gửi tài liệu.