Cần tài khoản người dùng để xem tài liệu này.

Đăng nhập

Nhập thông tin sau để yêu cầu bản sao tài liệu.

Xác định cơ cấu trang bị cơ điện nông nghiệp phục vụ sản xuất, chế biến nông sản trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tỉnh Dak Lak. Giai đoạn từ năm 2000 đến 2010

Địa chỉ email này được sử dụng để gửi tài liệu.