Cần tài khoản người dùng để xem tài liệu này.

Đăng nhập

Nhập thông tin sau để yêu cầu bản sao tài liệu.

Bệnh hại lúa và thuốc dùng để phòng trừ. Đốm sọc vi khuẩn: PN Balacide 22 WP

Địa chỉ email này được sử dụng để gửi tài liệu.