Cần tài khoản người dùng để xem tài liệu này.

Đăng nhập

Nhập thông tin sau để yêu cầu bản sao tài liệu.

Bệnh hại lúa và thuốc dùng để phòng trừ. Khô vằn: bromuconazole; calidan 262,5 SC; carbendazime; chlorathalonil; copperhydroxyde; cyproconazole; edifenphos; eminent Pro 125/150EC; epoxyconazole; eugennol; flusilazole; folpet; hexaconazole; solan 5WP; som

Địa chỉ email này được sử dụng để gửi tài liệu.