Cần tài khoản người dùng để xem tài liệu này.

Đăng nhập

Nhập thông tin sau để yêu cầu bản sao tài liệu.

Bệnh hại lúa và thuốc dùng để phòng trừ. Vàng lá: bell 50WP; benomyl; benzeb 70 WP; calidan 262.5 SC; carbendazima; copper-B75 WP; copper hydroxyde; eminent Pro 125/150 SE; epoxyconazole; fluisilazole; iminoctadine; mancozeb; mimyl 12,5 BHN; propiconzole

Địa chỉ email này được sử dụng để gửi tài liệu.