Cần tài khoản người dùng để xem tài liệu này.

Đăng nhập

Nhập thông tin sau để yêu cầu bản sao tài liệu.

10. Những cây nào thường dùng làm cây che phủ đất?

Địa chỉ email này được sử dụng để gửi tài liệu.