Đăng nhập
tin hoạt động quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng 07/02/2017 In trang

Theo Quyết định số 2440/QĐ-HĐQLQ của Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng, cơ quan điều hành Quỹ là cơ quan trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hội đồng Quản lý Quỹ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản lý Quỹ về việc quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ.

Thành phần của cơ quan điều hành Quỹ

- Giám đốc Quỹ do lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm;

- Phó Giám đốc Quỹ không quá 2 người, trong đó 1 Phó Giám đốc do lãnh đạo Sở Tài chính kiêm nhiệm;

- Kế toán trưởng làm việc theo chế độ chuyên trách về nghiệp vụ kế toán;

- Các vị trí nhân sự giúp việc khác được bố trí kiêm nhiệm trong số lượng người làm việc  được giao cho Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thực hiện hợp đồng lao động theo quy định (nếu có nguồn thu).

Chế độ hoạt động

Cơ quan điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chuyên trách.

Hàng quý, tổ chức thông tin tuyền truyền về các chương trình hỗ trợ, cho vay, tài trợ... của Quỹ.

Hàng năm, tham mưu cho Hội đồng Quản lý Quỹ định hướng về đối tượng, lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ của Quỹ để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, thu thập, xử lý, chuẩn bị hồ sơ dự án phục vụ các kỳ họp của Hội đồng Quản lý Quỹ; tổng hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ đề xuất nhiệm vụ để Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn.

Huỳnh Thanh Mai

Lượt xem: 755

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH