Đăng nhập
tin hoạt động quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quy định về trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 08/02/2017 In trang

Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp được thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) để tài trợ cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN của mình với những quy định như sau:

1. Quy định về mức trích lập Quỹ phát triển KH&CN

Theo Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về việc trích lập quỹ phát triển khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp quy định một số nội dung như sau:

- Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Mức trích lập Quỹ phát triển KH&CN do doanh nghiệp tự xác định theo quy định trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài việc thực hiện trích lập Quỹ phát triển KH&CN theo quy định của Điều này còn phải đảm bảo tỷ lệ trích quỹ tối thiểu quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = [Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)] x thuế suất thuế TNDN

2. Quy định về việc sử dụng quỹ nghiên cứu KH&CN 

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 78/2014/TT-BTC, việc sử dụng quỹ nghiên cứu KH&CN của doanh nghiệp như sau:

Trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển KH&CN không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Số tiền sử dụng không đúng mục đích sẽ không được tính vào tổng số tiền sử dụng cho mục đích phát triển KH&CN.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ. Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 1 năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là 2 năm.

Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Các khoản chi từ Quỹ phát triển KH&CN phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp không được tính các khoản đã chi từ Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp vào chi phí hoạt động sản xuất - kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp có chi đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ Quỹ phát triển KH&CN mà không đủ thì phần chênh lệch còn lại giữa số thực chi và số đã trích Quỹ được tính vào chi phí hoạt động sản xuất - kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Doanh nghiệp mới thành lập từ việc thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập được kế thừa và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập. Doanh nghiệp nếu có Quỹ phát triển KH&CN chưa sử dụng hết khi chia, tách thì doanh nghiệp mới thành lập từ việc chia, tách được kế thừa và chịu trách nhiệm việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trước khi chia, tách. Việc phân chia Quỹ phát triển KH&CN do doanh nghiệp quyết định và đăng ký với cơ quan thuế…

Huỳnh Thanh Mai

Lượt xem: 729

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH