Đăng nhập
tin hoạt động quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quy định tạm thời chế độ chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng 31/03/2017 In trang

Ngày 28/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND quy định tạm thời chế độ chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Quỹ từ nguồn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp của Quỹ theo phân loại đơn vị sự nghiệp công lập có thu do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.

Chế độ chi đảm bảo hoạt động

Theo Quyết định, chế độ chi đảm bảo hoạt động gồm: 

- Chi họp Hội đồng quản lý Quỹ theo mức chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN.

- Chi họp Hội đồng KH&CN.

- Các nội dung khác chưa có định mức chi thì căn cứ tình hình thực tế, Quỹ xây dựng và chịu trách nhiệm về mức chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Chế độ chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với:

+ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ: 1.778.700 đồng/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ: 1.674.600 đồng/tháng.

+ Giám đốc, phó Giám đốc cơ quan điều hành Quỹ: 1.628.660 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát Quỹ: 1.263.240 đồng/tháng.

+ Kế toán Quỹ: 750.200 đồng/tháng.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/3/2016 đến hết ngày 31/12/2017. Từ ngày 01/01/2018, căn cứ nguồn kinh phí và tình hình thực tế tại đơn vị, Hội đồng Quản  lý Quỹ tham mưu UBND tỉnh điều chính, bổ sung cho phù hợp.

Chế độ tài chính, kế toán Quỹ

Hàng năm, Quỹ lập dự toán thu và dự kiến chi đối với hoạt động thường xuyên, gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Quỹ thực hiện báo cáo quyết toán tài chính và chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính theo quy định với đơn vị sự nghiệp công lập có thu.

Huỳnh Thanh Mai

Lượt xem: 641

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH