PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

a) Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở;

c) Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở theo phân cấp đơn vị dự toán cấp I  ngành khoa học công nghệ của địa phương: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp II, III thuộc Sở; Quản lý kinh phí hoạt động KH&CN của Sở và cấp Nhà nước theo quy định của pháp luật; Quản lý các nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ cho hoạt động KH&CN; Quản lý tài sản công của Sở; Tổng hợp, theo dõi và thu hồi công nợ của Sở theo quy định của pháp luật.

d) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định;

đ) Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở;

e) Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ: hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ;

g) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

h.Thực hiện cấp phát kinh phí cho đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

i)  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

(Theo Quyết định số 106/QĐ-SKHCN ngày 01/9/2015 về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng của Giám đốc Sở KH&CN)
Thông tin liên hệ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoạiCQ

Điện thoạidi động

Đoàn Doãn Ái

Trưởng phòng
3830106
0919009497

Huỳnh Đức Thuận

Chuyên viên 3821377 0911668714

Ngô Nhã Uyên

Kế toán

3821377

09056565

     Mai Thị Thanh Huyền

Chuyên Viên

3821377

06187571642