PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ ở các Sở, ngành, cấp huyện theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;

b) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp huyện;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thông báo, đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; tham gia xét chọn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tiến độ, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở;

d) Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

đ) Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

(Theo Quyết định số 106/QĐ-SKHCN ngày 01/9/2015 về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng của Giám đốc Sở KH&CN)

Thông tin liên hệ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Điện thoại di động

Võ Khiếm Trưởng phòng 3747285 0913173367

Đoàn Quang Huy

P.Trưởng phòng
3747285
0918675977