VĂN PHÒNG SỞ

     CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở.

     NHIỆM VỤ

a) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Cơ quan Văn phòng Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Văn phòng Sở;

b) Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định; tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

c) Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;

d) Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

e) Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;

g) Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở;

h) Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở;

i)  Là đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn; Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;

k) Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, hợp tác với tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 

(Theo Quyết định số 106/QĐ-SKHCN ngày 01/9/2015 về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng của Giám đốc Sở KH&CN)
Thông tin liên hệ:  

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoạiCQ

Điện thoạidi động

Vũ Thị Thái

Phó chánh VP

3826448

0917937767

 K' Nhiễu  Phó chánh VP  3826448  0918590680

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Văn thư

3821377

0946.161.627

 Phan Thị Minh Thạch  Chuyên viên  3821377  0918753159

Lê Thị Thu

Nhân viên

3821377

01647301636


  

THÔNG BÁO

Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.094.306
  • Đang phục vụ: 160
  • Trong tuần: 598
  • Trong tháng: 83.766
  • Trong năm: 434.178