Tư liệu
Đánh giá hiệu quả các đề tài, dự án có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2011
Đề tài - Dự án
Khoa học công nghệ
ThS. Phạm Thị Nhâm
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học là một việc làm cần thiết để xem xét hiệu quả đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tuy rằng, hiệu quả trong nghiên cứu khoa học không dễ đánh giá ngay sau khi đề tài, dự án kết thúc. Tuy nhiên, ở mức độ đầu tư cho nghiên cứu khoa học ở cấp địa phương thì việc đánh giá này là có thể thực hiện và cần thiết để thực hiện.  

Tại tỉnh Lâm Đồng, năm 2010, đã có nghiên cứu do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lâm Đồng thực hiện về  “Điều tra đánh giá hiệu quả các đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sử dụng kinh phí sự nghiệp Khoa học - Công nghệ của địa phương giai đoạn 1996-2005”. Đề tài này đã bước đầu tạo cơ sở lý thuyết và tiền đề để các nghiên cứu sau được thực hiện. Tiếp tục triển khai hoạt động này ở giai đoạn 2006-2011, Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả các đề tài dự án có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2011”, với tổng kinh phí thực hiện đề tài là 360 triệu đồng. 

Đề tài phần nào đó đã giải quyết được một số vấn đề liên quan đến đánh giá hiệu quả các đề tài dự án cấp tỉnh, cấp cơ sở và các dự án hỗ trợ doanh nghiệp. 

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Các đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách của địa phương do Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng quản lý đã thực hiện và nghiệm thu giai đoạn 2006-2011. 

Để đạt được các mục tiêu đề ra là “Đánh giá hiệu quả các đề tài dự án có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2011”, đề tài nghiên cứu tiếp cận theo quá trình và mục tiêu để đánh giá kết quả và hiệu quả các đề tài, dự án đã thực hiện. 

Ngoài phương pháp định tính, đề tài cũng đã sử dụng phương pháp định lượng để lượng hóa hiệu quả của các chỉ tiêu sử dụng để đánh giá. Thống kê, điều tra, khảo sát là các kỹ thuật mà đề tài nghiên cứu sử dụng để thu thập và xử lý số liệu. 

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây