Tư liệu
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu - website phục vụ quản lý, điều hành và tuyên truyền tại Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Khoa học công nghệ
Hồ Văn Tân
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Huyện Di Linh là huyện miền núi thuộc tỉnh Lâm Đồng, gồm có 18 xã, 01 thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên là 16,464 ha dân số toàn huyện là 154.786 người, trong đó đồng bào dân tộc chiếm tỷ lệ 35% là một huyện thuần nông, dân cư nông thôn chiếm 85%.

Trong những năm qua công tác quản lý và tuyên truyền của Công đoàn Viên chức tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, nhờ có sự nỗ lực trong công tác của công đoàn các cấp, bên cạnh đó còn do có đội ngũ đoàn viên công đoàn có trình độ đồng điều, lực lượng làm công tác công đoàn ổn định, khả năng vận động và tuyên truyền khá tốt. Để đẩy mạnh công tác quản lý và tuyên truyền hơn nữa trong thời đại Công nghệ thông tin (CNTT), nhằm hỗ trợ nâng cao công tác tuyên truyền và quản lý để khắc phục những mặt chưa làm được như sau:

- Công tác quản lý hồ sơ, sổ sách, thống kê tình hình và số liệu hoạt động của các công đoàn cơ sở cần phải nâng cao tính khoa học và kịp thời; nắm chặt chẽ tình hình đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (hiện nay việc thống kê số liệu về cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên rất khó khăn, cần phải có giải pháp tốt hơn).

- Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần có biện pháp thích hợp, hiệu quả hơn.

- Các công đoàn cơ sở còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý; một số chủ tịch công đoàn chưa nắm rõ nghiệp vụ công đoàn, cần phải được cập nhật thường xuyên các hướng dẫn nghiệp vụ.

- Các công cụ hỗ trợ công tác quản lý, tuyên truyền đến đoàn viên chủ yếu bằng văn bản giấy, sổ sách nhiều, rất phức tạp và dễ thất lạc, mất rất nhiều thời gian trong công tác tổng hợp để báo cáo, báo biểu, dẫn đến lãng phí thời gian công sức của nhân viên khi thực hiện các nghiệp vụ, tổng hợp số liệu, lập báo cáo, đặc biệt về công tác lưu trữ.

- Số lượng công chức của cơ quan Công đoàn Viên chức tỉnh rất ít, chỉ có 03 người, trong khi phải theo dõi, quản lý 82 công đoàn cơ sở, trên 500 cán bộ công đoàn, trên 3.900 đoàn viên, chưa kể các lĩnh vực khác, nếu không có công cụ hỗ trợ, không ứng dung công nghệ thông tin thì hiệu quả công việc không cao.

Có thể đánh giá việc ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành công tác quản lý đoàn viên công đoàn từ tỉnh xuống các công đoàn cơ sở hiện nay gần như chưa được thực hiện. Vì vậy, việc ứng dụng CNTT sẽ giúp cho Công đoàn Viên chức tỉnh có được cơ sở dữ liệu cần thiết để chỉ đạo, quản lý đoàn viên kịp thời và hiệu quả. Việc ứng dụng CNTT cũng là cơ sở góp phần tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại trong quá trình quản lý đoàn viên trong thời gian qua như đã đánh giá ở phần trên.

Trên cơ sở các phân tích về những ưu điểm, các tồn tại, hạn chế, Công đoàn Viên chức tỉnh đã đề xuất xây dựng dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu - website phục vụ quản lý, điều hành và tuyên truyền tại Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng”. Dự án được đưa vào danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) năm 2015 và đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã ký hợp đồng với đơn vị nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mục đích của việc thực hiện là xây dựng được một hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến quản lý, tuyên truyền trong các cấp của Công đoàn Viên chức tỉnh;

-  Hệ thống các thông tin phản ánh các hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh và các tin tức tổng hợp hoạt động của các tổ chức công đoàn trực thuộc;

-  Thông tin phục vụ quản lý và tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, Công đoàn tới đoàn viên, CBCCVC trong Khối các cơ quan tỉnh;

-  Quản lý, theo dõi, tổng hợp số lượng đoàn viên, công đoàn cơ sở, tổ công đoàn, công đoàn bộ phận; lý lịch trích ngang của đoàn viên.

-  Tổng hợp, theo dõi số liệu báo cáo của CĐCS; số liệu các danh hiệu thi đua; số liệu hoạt động xã hội; số liệu phát triển đảng viên và đoàn viên trong toàn khối;

-  Quản lý, theo dõi tổng hợp về cán bộ công đoàn (tổ trưởng, tổ phó công đoàn, Ủy viên BCH, ủy viên UBKT, trưởng, phó ban nữ công, ban thanh tra nhân dân)

Việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu - website phục vụ quản lý, điều hành và tuyên truyền là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng của tỉnh và chính sách của nhà nước về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, hệ thống đã xây dựng hoàn chỉnh và đang hoạt động trên internet theo địa chỉ http://cdvclamdong.vn.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây