Tư liệu
Thực trạng một số chính sách, đầu tư y tế giai đoạn 2011-2015 và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ở các xã khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Y tế
Phạm Thị Bạch Yến
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta. Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc. Về  lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được khẳng định tại Khoản 1, Điều 58 của Hiến pháp: “Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế  toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Để  thể chế hóa các quy định của Hiến pháp, Chính phủ đã ban hành kế hoạch sửa đổi, bổ  sung 82 luật, pháp lệnh liên quan, trong đó có sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, Luật Chăm sóc sức khỏe nhân dân, Luật Dân số. Hiến pháp năm 2013 thể  hiện rõ sự  quan tâm  đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc triển khai Hiến pháp sẽ giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ, người già. Do đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực, các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa tuyến huyện sẽ được Nhà nước quan tâm đầu tư để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại tỉnh Lâm Đồng, thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở được ban hành ngày 22/01/2002; ngành y tế đã lập Đề án củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Lâm Đồng  và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 04/2004/QĐ-UB, ngày 06/01/2004 làm căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án được tập trung vào 3 lĩnh vực chính yếu: Tiếp tục kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những năm qua đã đạt được những thành quả bước đầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên thực tế vẫn còn những bất cập, tồn tại ảnh hưởng đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung và nhân dân sinh sống tại các vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Việc nghiên cứu thực trạng về chính sách và đầu tư y tế tại các xã khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số để đề xuất các giải pháp liên quan đến một số chính sách và đầu tư cho y tế xã  trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân góp phần ổn định phát triển kinh tế, xã hội là cần thiết. 

Đề tài “Thực trạng một số chính sách, đầu tư y tế giai đoạn 2011-2015 và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ở các  xã khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng” được thực hiện với 2 mục tiêu:

1. Xác định thực trạng việc thực hiện một số chính sách và đầu tư y tế tại các xã khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015.

2. Đề xuất một số chính sách và đầu tư y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các vùng này.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây