Tư liệu
Hoa Đà Lạt hành trình sau 5 năm được cấp nhãn hiệu chứng nhận
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
VÕ NGỌC HIỆP
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Nâng cao giá trị sản phẩm từ thương hiệu "Hoa Đà Lạt"

Với điều kiện khí hậu, thiên nhiên ưu đãi, thành phố Đà Lạt phù hợp cho sự phát triển của nhiều loài hoa ôn đới và bán ôn đới. Sản phẩm hoa cắt cành của Đà Lạt đa dạng về chủng loại, có giá trị kinh tế cao, được nông dân Đà Lạt và vùng phụ cận đầu tư phát triển trong nhiều năm qua.

Ngành sản xuất hoa của thành phố đã dần tiếp cận, bắt nhịp được xu hướng của nền kinh tế thị trường, từ đó có những bước cải tiến phù hợp. Người sản xuất hoa đã vận dụng, kết hợp giữa kinh nghiệm sản xuất truyền thống với ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, mẫu mã đẹp, đa dạng, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, trên địa bàn có nhiều công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao - tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của địa phương.

Ngày 14/12/2011, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp nhãn hiệu chứng nhận độc quyền “Hoa Đà Lạt” số 177080 tại Quyết định số 51964/QĐ-SHTT cho sản phẩm hoa Đà Lạt. Theo đó, nhãn hiệu "Hoa Đà Lạt" đã được tạo dựng dưới sự bảo hộ của Nhà nước; những tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” được pháp luật bảo hộ trong phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đến nay, thành phố Đà Lạt đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Hoa Đà Lạt" cho 339 đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh hoa trên địa bàn. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân được cấp nhãn hiệu chứng nhận "Hoa Đà Lạt" được sử dụng logo nhãn hiệu cho sản phẩm hoa của đơn vị, qua đó giúp người trồng hoa có cơ hội tạo dựng thương hiệu riêng, góp phần phát triển thương hiệu “Hoa Đà Lạt”, tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm.

Sau hơn 5 năm được cấp nhãn hiệu chứng nhận, thành phố Đà Lạt đã lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng đồng bộ các giải pháp, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, bảo quản hoa sau thu hoạch. Diện tích gieo trồng hoa năm 2017 của thành phố ước đạt 5.435 ha với sản lượng ước đạt trên 2,4 tỷ cành; giá trị thu hoạch bình quân đạt 800 triệu đồng/ha/năm (trong đó, một số mô hình canh tác hoa cao cấp như Lily, Địa lan có giá trị thu hoạch từ 1,5-3 tỷ đồng/ha/năm). Thành phố Đà Lạt đã hình thành các vùng sản xuất hoa tập trung tại phường 12 (Làng hoa Thái Phiên), phường 8 (Làng hoa Hà Đông), phường 5 (Làng hoa Vạn Thành) và xã Xuân Thọ (Làng hoa Xuân Thành) với tổng diện tích canh tác trên 600 ha.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố hiện có trên 50 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh hoa (trong đó, 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Các doanh nghiệp đã khẳng định được vai trò trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất với dịch vụ kinh doanh đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ hoa của nông dân. Đặc biệt, có 3 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Công ty TNHH Dalat Hasfarm, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Rừng Hoa Đà Lạt và Công ty TNHH Đà Lạt G.A.P). Đồng thời, các liên kết sản xuất, đóng gói, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm đã và đang được đẩy mạnh, góp phần đảm bảo đầu ra, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và thu nhập cho người trồng hoa, từng bước phát triển bền vững ngành sản xuất hoa Đà Lạt.

Lễ đón nhận và công bố cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”
Lễ đón nhận và công bố cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”

Giải pháp thúc đẩy ngành hoa Đà Lạt phát triển

Để thúc đẩy ngành sản xuất hoa Đà Lạt phát triển, trong thời gian tới cần phát huy vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nền nông nghiệp thành phố, cụ thể:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý nhãn hiệu "Hoa Đà Lạt"

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và cơ hội tiếp cận các nguồn kinh phí hỗ trợ.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với nhiều hình thức phong phú để doanh nghiệp, người dân nắm bắt thông tin kịp thời nhằm đầu tư xây dựng ngành hoa phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa trên cơ sở tái cơ cấu ngành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, quy hoạch, quản lý dịch hại…

- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Hoa Đà Lạt".

Hai là, giải pháp về vốn, thu hút đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ

- Lồng ghép nguồn vốn ngân sách nhà nước (trung ương, tỉnh, thành phố) từ các chương trình, dự án, vốn ODA và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, hỗ trợ các mô hình sản xuất hoa theo hướng công nghệ cao.

- Thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân tiếp cận các chính sách, nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

- Phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, các trung tâm, cơ quan, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh triển khai các đề tài, dự án về sản xuất giống, công nghệ tưới tiết kiệm nước, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, nhập khẩu giống mới về trồng khảo nghiệm, nhân rộng…

Ba là, giải pháp xúc tiến thương mại, hợp tác đa ngành và tiêu thụ sản phẩm

- Tiếp tục quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”, chú trọng đến chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Xây dựng Trung tâm Giao dịch hoa nhằm giảm khâu trung gian trong tiêu thụ, giúp minh bạch giá bán sản phẩm, tạo chuỗi giá trị cho ngành nông nghiệp địa phương.

- Tăng cường dự báo thông tin về thị trường để người dân có kế hoạch sản xuất phù hợp. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã… tham gia hội chợ thương mại, giới thiệu và ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hoa trong và ngoài tỉnh.

- Đẩy mạnh phát triển theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa hướng đến xuất khẩu nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất, đảm bảo phát triển bền vững.

- Khuyến khích hình thành các mô hình kinh tế tập thể tạo mối liên kết nhằm xúc tiến và tìm đầu ra ổn định, bền vững thông qua các hợp đồng kinh tế.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất, hợp tác và chuyển giao công nghệ.

- Tập trung nguồn lực để quảng bá và phát triển thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đối với sản phẩm hoa mang nhãn hiệu chứng nhận.

Bốn là, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

- Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, cách bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật… cho người dân.

- Phối hợp đào tạo các kiến thức về giảm tổn thất sau thu hoạch, về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại; đánh giá, phân loại các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp...

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.172.286
  • Đang phục vụ: 86
  • Trong tuần: 3.647
  • Trong tháng: 55.037
  • Trong năm: 512.158