Tư liệu
Phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Đoàn Văn Việt
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với những nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, nền kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đưa Lâm Đồng lên tầm cao mới trong giai đoạn hội nhập và hợp tác quốc tế, tỉnh Lâm Đồng đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, hội nhập và hợp tác quốc tế; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần gũi với nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Về phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm giai đoạn 2016-2020 (theo giá 2010) đạt 8-9%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 70-73 triệu đồng (tương đương khoảng
3.200-3.500 USD)
. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 gồm dịch vụ 33,5-34%; nông, lâm, thủy sản
46-46,5%; công nghiệp - xây dựng 19,5-20%. Tổng thu ngân sách nhà nước bình quân năm tăng từ 10-12%, trong đó, thu thuế, phí bình quân năm tăng từ 12-14%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hàng năm đạt khoảng 36% GRDP; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm khoảng 14-15%, đến năm 2020 đạt khoảng
750-800 triệu USD; số lượt khách du lịch hàng năm tăng từ 8-10%, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10-12%.

b. Về xã hội

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2020 khoảng 1,02%. Phấn đấu giảm nghèo bình quân hàng năm tối thiểu 1,5-2%; riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm tối thiểu 2-3% (theo tiêu chí mới). Đến năm 2020, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp;
80% thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông và tương đương;
75-80% trường công lập đạt chuẩn quốc gia;
80% số xã đạt đầy đủ quy định của bộ tiêu chí quốc gia về y tế, có từ 7-8 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 75-80%; có ít nhất 90 xã
(tương ứng 77% tổng số xã của toàn tỉnh),
8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; có 85-90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 85-90% thôn và 77% số xã trở lên đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 90% tổ dân phố và
80% phường, thị trấn trở lên đạt chuẩn văn minh đô thị; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

c. Về môi trường

Tỷ lệ độ che phủ rừng đến năm 2020 tối thiểu đạt 55%; có 95% trở lên rác thải đô thị, trên 80% rác thải nông thôn được thu gom và xử lý; tỷ lệ hộ dân vùng đô thị sử dụng nước sạch đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Tập trung huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình trọng tâm và các dự án, công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X đã đề ra.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận theo Quyết định số
704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy hoạch đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và quy hoạch phát triển vùng; chú trọng
quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh,… đảm bảo phù hợp quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bằng các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn; tập trung phát triển một số ngành mũi nhọn có tiềm năng, hình thành các vùng kinh tế động lực cho phát triển; khai thác có hiệu quả các dự án lớn đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn.

Diện mạo Đà Lạt đang ngày một khởi sắc - Ảnh: Nguyên Thi
Diện mạo Đà Lạt đang ngày một khởi sắc - Ảnh: Nguyên Thi

- Tập trung nguồn lực thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chuỗi giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học gắn với công tác bảo quản, chế biến sau thu hoạch, ưu tiên phát triển các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, có lợi thế cạnh tranh; xây dựng thành phố Đà Lạt thành trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia và quốc tế; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tận dụng cơ hội của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để phát triển nông nghiệp bền vững.

- Phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan, môi trường để phát triển dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế động lực; ưu tiên phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch canh nông, xây dựng các sản phẩm, thương hiệu du lịch đặc sắc; xây dựng Đà Lạt và một số địa phương thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, hội nghị, hội thảo mang tầm khu vực và quốc tế; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào Khu du lịch nghỉ dưỡng Đan Kia - Đà Lạt, Khu du lịch Đại Ninh và Khu du lịch vui chơi, giải trí Prenn.

- Phát triển công nghiệp của tỉnh gắn với định hướng phát triển vùng Tây Nguyên và khu vực lân cận, có lợi thế cạnh tranh theo hướng hiện đại, tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản có lợi thế cạnh tranh và sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, có khả năng xuất khẩu và giải quyết được nhiều việc làm; kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp - nông nghiệp Tân Phú; tiếp tục đề xuất, kiến nghị đầu tư công nghiệp luyện nhôm tại Tân Rai, huyện Bảo Lâm.

- Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi và đô thị; phối hợp với các bộ, ngành, trung ương mời gọi đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2020. Ban hành kế hoạch, lộ trình thực hiện Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt; phấn đấu đến năm 2020, Đà Lạt và vùng phụ cận cơ bản đủ tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương và hướng đến xây dựng đô thị văn minh; thành phố Bảo Lộc trở thành đô thị loại 2 và Đức Trọng thành đô thị loại 3.

- Hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, cải cách, đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; tiếp tục tăng cường các biện pháp chống thất thu, gian lận và hạn chế nợ đọng thuế; quản lý, điều hành chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, bảo đảm cân đối, sử dụng hiệu quả các nguồn thu, chi ngân sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch; quản lý, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên; thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo phòng, tránh, chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

- Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; phát huy vai trò của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Lâm Đồng thành trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng Tây Nguyên; trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện chương trình xây dựng
nông thôn mới.

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã, thôn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm công tác giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động; đảm bảo an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, thực hiện tốt công tác dự báo và xử lý tình hình, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

- Xây dựng và triển khai chương trình tổng thể về hội nhập quốc tế, đặc biệt việc gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại; tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố chính quyền các cấp vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm xây dựng chính quyền điện tử và cải thiện môi trường kinh doanh; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường công tác thanh, kiểm tra; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thường xuyên phát động và duy trì các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực; kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 5.097.275
  • Đang phục vụ: 156
  • Trong tuần: 8.061
  • Trong tháng: 77.476
  • Trong năm: 212.245