Tư liệu
Phát triển đảng trong Sở Khoa học và Công nghệ
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Nguyễn Minh Tâm
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) rất vui mừng khi Chi bộ Sở KH&CN đã phát triển thành Đảng bộ cơ sở. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong công tác phát triển đảng, cũng là dấu mốc ghi nhận sự lớn mạnh của sự lãnh đạo của đảng trong đơn vị.

Sở KH&CN thực hiện chức năng cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về KH&CN cho UBND tỉnh. Việc phát triển đảng, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong đơn vị đảm bảo cho việc tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về KH&CN và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng được giao.

Từ năm 1979 đến trước 1987, Ban Khoa học kỹ thuật tỉnh (Ban KHKT- tiền thân của Sở KH&CN) cơ quan tham mưu và quản lý hoạt động KHKT của UBND tỉnh được thành lập. Hoạt động quản lý về KHKT chủ yếu là phổ biến kiến thức KHKT, hướng dẫn ứng dụng KHKT trong sản xuất, phát huy phong trào sáng kiến vào sản xuất, công tác quản lý định mức vật tư kỹ thuật sản xuất theo kế hoạch, kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm. Ban KHKT đã có lúc đổi tên thành Ủy ban KHKT, là đơn vị chủ yếu tham mưu cho UBND, việc thực hiện quản lý nhà nước về KHKT chỉ có chủ yếu từ khi đất nước đổi mới (1986).

Trong giai đoạn đó, Ban KHKT chỉ có bộ máy duy nhất là Cơ quan văn phòng với biên chế dao động trong khoảng 15 người. Tuy nhiên, Ban cũng đã có tổ chức Đảng là một chi bộ độc lập, thực hiện sự lãnh đạo hoạt động. Chi bộ chỉ vừa đủ đảng viên để thành lập một tổ chức cơ sở đảng. Đảng viên của Chi bộ lúc đó cũng rất ít, chỉ từ 3-5 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XII  Nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XII Nhiệm kỳ 2015-2020

Năm 1987, Ban KHKT đã phát triển thêm 2 đơn vị trực thuộc: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Công ty Dịch vụ và Chuyển giao KHKT. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị đã được mở rộng, các hoạt động quản lý nhà nước được đẩy mạnh trên lĩnh vực quản lý tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và thống nhất đo lường pháp quyền ở địa phương, đồng thời với các hoạt động phát triển ứng dụng KHKT vào sản xuất và đời sống, xây dựng kế hoạch thực hiện các đề tài KHKT hàng năm. Các hoạt động của Ban đã góp phần quản lý tích cực trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường những năm đầu đổi mới. Cùng với sự phát triển trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, yêu cầu về sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động cũng tăng lên. Tuy nhiên, số đảng viên của Chi bộ phát triển được còn rất hạn chế.

Trong bối cảnh những năm 1989-1991, phe xã hội chủ nghĩa lâm vào thoái trào có ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của quần chúng. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đưa cả nước thực hiện đổi mới với bước đi thích hợp, với sự kiên định của đại đa số đảng viên trong các biến động của lịch sử, nhân dân ta củng cố lòng tin tưởng, quyết tâm đi theo con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo. Thực tế đã chứng minh kết quả nước ta đã từng bước đổi mới thành công. Trong những năm khó khăn đó, các đảng viên là những chiến sĩ tiên phong trong công cuộc đổi mới, cũng là những nhân tố tập hợp đoàn kết và tạo lòng tin của nhân dân. Lúc đó, các đơn vị của Ban KHKT cũng đã có từ 2 đảng viên trở lên để thực hiện sự lãnh đạo của Chi bộ trong toàn đơn vị. Tuy vậy, công tác phát triển đảng cũng còn chậm, số lượng hạn chế làm ảnh hưởng nhiều đến sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của các đơn vị trong toàn Ban.

Từ năm 1992, Ban KHKT được đổi thành Sở KH&CN, kèm theo là sự phát triển về chất. Sở thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về KHCN & MT tại địa phương. Nhất là từ khi có Nghị quyết TƯ2 khóa 8 (1996), hoạt động KH&CN ở tỉnh nói chung có nhiều khởi sắc.

Các kế hoạch KH&CN 5 năm 2001-2005, 2006-2010 với các chương trình nghiên cứu điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn làm cơ sở khoa học cho xây dựng các chính sách của địa phương; nghiên cứu ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nâng cao chất lượng sản phẩm và tham gia cải cách hành chính đã được triển khai. Các hoạt động KH&CN trên các lĩnh vực đã gắn bó chặt chẽ với các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần tích cực vào quá trình phát triển.

Kết quả đạt được là do có sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị dưới sự lãnh đạo của Chi bộ. Trong những năm này, Chi bộ đã từng bước phát triển, nâng cao sự lãnh đạo trong đơn vị, nhất là công tác phát triển đảng. Tốc độ phát triển đảng viên tăng dần qua các nhiệm kỳ. Nếu cả giai đoạn 1992-2010 phát triển được 13 đảng viên, thì riêng nhiệm kỳ 2006-2010 đã phát triển được 5 đảng viên. Tuy vậy vẫn là rất chậm, mỗi năm chỉ phát triển được 1 đảng viên.

Số lượng đảng viên của Chi bộ ở cuối nhiệm kỳ X (2006-2010) tăng gấp đôi so với giai đoạn trước với 17 đảng viên. Trong thời gian này, số đảng viên chuyển công tác đến, chuyển đi và nghỉ chế độ tương đối cân bằng, nên số tăng chủ yếu là do phát triển tại đơn vị. Tuy vậy, mức độ phát triển của Chi bộ vẫn chưa ngang bằng với yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị.

Trong nhiệm kỳ XI (2010-2015), Chi bộ đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển. Cùng với việc phát triển các đơn vị trực thuộc (từ 2 lên tới 5 đơn vị), số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tăng nhiều (khoảng 100 người). Yêu cầu đối với công tác phát triển đảng viên mới càng cấp thiết hơn, đảm bảo sự lãnh đạo đối với mỗi đơn vị. Chi bộ đã họp và ra Nghị quyết chuyên đề số 54-NQ/CB ngày 01/11/2011 về Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng.

Nghị quyết đã đánh giá lại thực trạng công tác phát triển đảng trong những năm qua, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Triển khai đồng bộ việc giáo dục, bồi dưỡng các nhân tố nguồn trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, phong trào hoạt động của các đoàn thể. Nhiều quần chúng ưu tú đã nâng cao nhận thức và trưởng thành qua các hoạt động. Các đoàn thể đã thể hiện vai trò tích cực trong bồi dưỡng, giới thiệu các quần chúng ưu tú cho đảng. Công tác phát triển đảng của Chi bộ được cải thiện rõ rệt, số đảng viên kết nạp tăng dần từ 2-4 đảng viên/năm. Trong 4 năm (2011-2014), đã phát triển được 14 đảng viên mới. Các đảng viên mới đã thể hiện được tinh thần của người đảng viên, tích cực và là nòng cốt trong các hoạt động của đơn vị. Nhờ đó, các đơn vị trực thuộc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của toàn Sở.

Trong giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo đảng về KH&CN ở cơ sở càng trở nên cần thiết. Các điểm đổi mới quan trọng về cơ chế quản lý, tổ chức KH&CN, tăng cường các nguồn lực, nhất là nhân lực KH&CN, cơ chế đầu tư tài chính cho KH&CN cần được các cơ quan tham mưu quản lý thể chế hóa để thực hiện trong thực tế, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng về KH&CN là nhân tố quan trọng hàng đầu để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Cấp ủy Sở KH&CN đã xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị để thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về KH&CN. Các nội dung nhiệm vụ được triển khá toàn diện, từng bước đi vào thực tế, thể hiện tốt hơn vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Sở trong giai đoạn mới, việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong đơn vị càng trở nên cần thiết, nhất là khi đơn vị ngày càng phát triển về tổ chức và có vai trò quan trọng hơn trong việc tham mưu phát triển KH&CN địa phương. Đảng bộ Sở KH&CN tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển, góp phần vào sự lớn mạnh của Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo đơn vị, xứng đáng với vai trò là “nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 5.097.271
  • Đang phục vụ: 152
  • Trong tuần: 8.057
  • Trong tháng: 77.472
  • Trong năm: 212.241