Tư liệu
Công trình nghiên cứu "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng" - Cuốn sử quý , có giá trị to lớn
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Nguyễn Thanh Đạm
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1930-1975 và 1975-2005 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tổ chức biên soạn và xuất bản năm 2008, 2010 là những cuốn sách sử được nghiên cứu, biên soạn công phu, khoa học và có ý nghĩa cao trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

“Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng” gồm 2 tập: tập I phản ánh giai đoạn 1930-1975, xuất bản năm 2008 và tập II phản ánh thời kỳ 1975-2005, xuất bản năm 2010. Đây là bộ sử ghi lại trung thực, khách quan, sinh động quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ với phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Lâm Đồng; phản ánh rõ nét chặng đường 30 năm (1975-2005), Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng đã phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết vượt qua mọi thử thách, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nhằm khắc phục khó khăn, xây dựng Lâm Đồng ngày một giàu đẹp.

Lâm Đồng có vị trí chiến lược trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa và quân sự. Vốn có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, nhân dân Lâm Đồng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh đã cùng nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh, dũng cảm vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Truyền thống vẻ vang đó là niềm tự hào, là tài sản vô giá, là nguồn động viên, sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng phấn đấu trong thời kỳ mới, xây dựng tỉnh Lâm Đồng giàu mạnh, phồn vinh.

Để góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang, nâng cao lòng tự hào và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tổ chức biên soạn và xuất bản hai tập “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ đạo biên soạn và đồng chí Lê Thanh Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban… Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tham gia Ban biên tập, chỉnh lý và biên soạn gồm: Nguyễn Văn Hương, Nguyễn Sĩ Hiền, Ngô Xuân Trường, Ngụy Xứng Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Công, Hồ Vỹ, Ngô Việt Dũng. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia có TS. Nguyễn Duy Hùng chịu trách nhiệm xuất bản, TS. Khuất Duy Kim Hải chịu trách nhiệm nội dung. Trong quá trình nghiên cứu, bổ sung và biên soạn, Ban biên tập được sự cộng tác nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh các thời kỳ, các đồng chí từng tham gia chiến đấu trên địa bàn tỉnh, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cơ quan lưu trữ của Trung ương và địa phương, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị Hành chính quốc gia.

Cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1930-1975)” gồm 3 phần: Phần mở đầu giới thiệu vùng đất, con người Lâm Đồng. Tiếp theo có các phần: Phần thứ nhất, Chi bộ Cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng và cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Lâm Đồng (1930-1945); Phần thứ hai, Đảng bộ Lâm Đồng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Phần thứ ba, Đảng bộ Lâm Đồng lãnh đạo phong trào cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (7-19547-1961). Đặc biệt trong phần thứ ba được phân kỳ, tổ chức thành 5 chương: Chương I - Củng cố tổ chức Đảng, xây dựng và phát triển thực lực cách mạng (7-1954 – 7-1961); Chương II - Đảng bộ Lâm Đồng và Đảng bộ Tuyên Đức lãnh đạo nhiệm vụ mở mảng, mở vùng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang (từ tháng 7-1961 đến giữa năm 1965); Chương III - Đảng bộ hai tỉnh Lâm Đồng (cũ), Tuyên Đức, nêu cao quyết tâm góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ (từ tháng 6-1965 đến cuối năm 1968); Chương IV - Quyết tâm giữ vững thế tiến công chiến lược, đưa phong trào cách mạng địa phương phát triển toàn diện, góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ (từ đầu năm 1969 đến tháng 1-1973); Chương V - Đảng bộ Lâm Đồng và Đảng bộ Tuyên Đức lãnh đạo phong trào đấu tranh chống lấn chiếm, chuẩn bị lực lượng đánh địch giải phóng quê hương (từ tháng 2-1973 đến tháng 4-1975). Tiếp theo là phần Kết luận và phần Phụ lục công bố Thành tích khen thưởng của quân và dân tỉnh Lâm Đồng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

Theo Ban biên tập, Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1930-1975)" được nghiên cứu, biên soạn trên cơ sở nguồn tư liệu mới thu thập và sự kế thừa nội dung cơ bản của ba tập sách trước đây (Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng - tập I, xuất bản năm 1981; tập II, xuất bản năm 1984 và tập III, xuất bản năm 1990), có chỉnh lý và biên soạn mới. Cuốn sách ra đời nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2008) và kỷ niệm 118 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 – 19-5-2008).

Cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1975-2005)” phản ánh chặng đường 30 năm, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trải qua nhiều thời kỳ gian nan, thử thách từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp; tiếp tục chiến đấu, truy quét tiêu diệt bọn phản động Fulro để giữ vững thành quả cách mạng; khôi phục kinh tế sau chiến tranh với những hậu quả nặng nề, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ sản xuất mới, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới. Cuốn sách gồm 5 Chương: Chương I - Tập trung lãnh đạo ổn định tình hình, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và xây dựng kinh tế, văn hóa - xã hội (4-1975 – 1979); Chương II - Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn (1979-1985); Chương III - Bước đầu tiến hành công cuộc đổi mới theo đường lối của Đảng (1986-1991); Chương IV - Kiên trì công cuộc đổi mới theo chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1991-2000); Chương 5 - Lãnh đạo đưa tỉnh vượt qua tình trạng nghèo và kém phát triển vào đầu thế kỷ XXI (2001-2005). Tiếp theo là phần Kết luận và phần Phụ lục đăng Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ 1975-2005.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ II  Nhiệm kỳ 1979-1983
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ II Nhiệm kỳ 1979-1983

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử và dư luận công chúng, “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1930-1975)” “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1975-2005)” là tài liệu lịch sử có giá trị giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Nội dung kết cấu đạt được tính Đảng và tính khoa học, ghi nhận và phản ánh chân thực chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, tổng kết những bài học kinh nghiệm lãnh đạo phong trào cách mạng của Đảng bộ, biểu dương những tấm gương điển hình chiến đấu, lao động sản xuất và học tập…

Với nội dung rộng lớn, ý nghĩa sâu sắc cho hiện tại và tương lai, “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng” xứng đáng là một cuốn sử quý cho nhiều đối tượng trong hệ thống chính trị, các giai tầng trong xã hội nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương Lâm Đồng nói riêng, đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp và phồn thịnh. Hiện những người quan tâm mong muốn sớm được đón nhận cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (2005-2015), phản ánh và tổng kết chặng đường 10 năm trong quá trình 30 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 5.097.267
  • Đang phục vụ: 148
  • Trong tuần: 8.053
  • Trong tháng: 77.468
  • Trong năm: 212.237