Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Nguyễn Thị Xuân Huyền
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Trải qua 5 nhiệm kỳ với 25 năm xây dựng tổ chức và hoạt động, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (Liên hiệp Hội) đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; từng bước khẳng định và phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở địa phương. Ngoài ra, Liên hiệp Hội cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức, góp phần phát huy vai trò nòng cốt của liên minh công - nông - trí vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đến nay, Liên hiệp Hội đã tập hợp được 44 tổ chức thành viên hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật...; trở thành nơi hội tụ trí thức của nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học như Trường Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa… và nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học khác trên địa bàn tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp như Hội Luật gia, Hội Đông y, Hội Dược liệu, Hội Dược học, Hội Y học, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực và nhân tài, Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Bảo Lộc và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương,… Liên hiệp Hội đã và đang phát triển tổ chức Hội tại các địa phương; qua đó, tập hợp lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ ở các huyện, thành phố triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống; đồng thời, vận động các tổ chức khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố tham gia Liên hiệp Hội. 

Bên cạnh việc nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh trong thời gian qua. Cụ thể:

- Các tổ chức Hội Khoa học Kỹ thuật huyện, thành phố đã tập hợp đông đảo các thành phần trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn; tổ chức nhiều hình thức hoạt động phù hợp để thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy khả năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; tham gia thực hiện các dự án về triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội. Vận động hội viên tham gia phong trào cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, chất lượng khám và chữa bệnh nhằm tăng năng suất, hiệu quả quản lý hành chính, kinh tế, nâng cao chất lượng toàn diện và hiệu quả hoạt động giáo dục và đào tạo, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Hội Luật gia đã đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở được triển khai đều đặn.

- Hội Đông y, Hội Dược liệu tỉnh đã tuyên truyền, vận động lực lượng trí thức tham gia sinh hoạt và phổ biến kiến thức phòng, chữa bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền. Phối hợp với ngành y tế Lâm Đồng triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước; bảo tồn, phát triển nền đông y như xét công nhận bản quyền các bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền, xây dựng chiến lược phát triển cây thuốc nam, nhất là các loại cây thuốc, động vật làm thuốc quý, hiếm.

- Các Trường Đại học Đà Lạt, Đại học Yersin Đà Lạt, Chính trị Lâm Đồng, Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã chú trọng đến công tác đào tạo nhân lực, tổ chức nhiều hội thảo khoa học giúp giảng viên, sinh viên tiếp cận những tri thức mới phục vụ giảng dạy và học tập.

- Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt đã chủ trì tổ chức nhiều buổi seminar khoa học với các chủ đề khác nhau trong phạm vi toàn Viện; đã công bố hàng trăm công trình trên các tạp chí khoa học quốc tế (ISI và SCOPUS), tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và nhiều báo cáo tại các hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Sản xuất và cung ứng 370 Ci đồng vị phóng xạ cho y tế; duy trì các dịch vụ phân tích, đánh giá tác động môi trường, chứng nhận VietGAP, cung cấp giống cây trồng, đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn bức xạ, hiệu chuẩn thiết bị, sản xuất và cung ứng sản phẩm…

- Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên tiếp tục thực hiện các đề tài, dự án các cấp, tạo điều kiện để các nghiên cứu viên trẻ tham gia cộng tác và làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; tham gia Hội đồng khoa học phản biện các đề tài, dự án trong và ngoài tỉnh.

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng và tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo tư vấn trên các đối tượng cây trồng.

- Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt tiếp tục triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Hợp tác nghiên cứu sản xuất các kháng nguyên ho gà (PTg, FHA, và Prn2) bằng công nghệ đột biến gen và lên men để sử dụng pha chế vắc xin Ho gà vô bào”.

- Trung tâm Tư vấn tâm lý - xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tổ thực hiện các chuyên đề về tâm lý cho các cơ quan, xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Lạt về “Kỹ năng giao tiếp và ứng xử”, “Chống xâm hại tình dục trẻ em”, “Phòng chống đuối nước cho trẻ”…

Công tác tập hợp lực lượng trí thức khoa học và công nghệ ngày càng được tăng cường; số lượng trí thức tham gia các tổ chức ngày càng đông hơn đã khẳng định vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội. Thông qua hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã cung cấp cho UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan những luận cứ khoa học mang tính khách quan, độc lập để các cơ quan có thêm cơ sở để xem xét, phê duyệt hoặc bổ sung, điều chỉnh các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có tính khả thi và hiệu quả cao hơn. Đồng thời, thông qua hoạt động này, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội ngày càng đoàn kết, trưởng thành hơn, góp phần nâng cao trách nhiệm, uy tín xã hội của đội ngũ trí thức trong tỉnh.

Để đẩy mạnh công tác tập hợp và phát huy vai trò, tư duy sáng tạo của đội ngũ trí thức tỉnh Lâm Đồng, góp phần vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã được nêu trong Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X); trong đó, đặc biệt nhấn mạnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc và địa phương; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động đề xuất, tham mưu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội các vấn đề về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực, nhất là về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao dân trí, cơ chế, chính sách đối với trí thức. 

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Liên hiệp Hội, bảo đảm kinh phí và các điều kiện để Liên hiệp Hội hoạt động hiệu quả, đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ được giao; hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức Hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội để các tổ chức này có điều kiện thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp Hội. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Định kỳ tổ chức gặp mặt, tôn vinh các nhà khoa học, trí thức tiêu biểu để kịp thời động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu những ý kiến đóng góp của trí thức cho sự phát triển chung của toàn tỉnh.

- Hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức: bổ sung, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trí thức tự khẳng định, phát triển, cống hiến và được xã hội tôn vinh. Tăng cường đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau cho các lĩnh vực, đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường thực thi việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm sáng tạo, nhằm bảo đảm lợi ích của trí thức khi chuyển giao phát minh, sáng kiến; khuyến khích đội ngũ trí thức gia tăng sự cống hiến… 

Số 5/2019

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 23/2020 - 08/07/2020
Số 23/2020 Xem thêm
Số 22/2020 - 08/07/2020
Số 21/2020 - 23/06/2020
Số 20/2020 - 23/06/2020
Số 19/2020 - 08/06/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.946.468
  • Đang online: 337
  • Trong tuần: 4.302
  • Trong tháng: 62.547
  • Trong năm: 1.061.439