Tư liệu
Danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh trong kế hoạch năm 2002
Tư liệu khảo cứu
Khoa học công nghệ
BBT
2002
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

I. CÁC KỸ THUẬT TIẾN BỘ ÁP DỤNG VÀO SẢN XUẤT

Đơn vị: triệu đồng

1­. Sử dụng ảnh vệ tinh và kỹ thuật viễn thám để cập nhật, chỉnh lý và bổ sung bản đồ hiện trạng sử dụng đất­.

Đơn vị thực hiện: Công ty tư vấn quốc tế Việt - Nhật - Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp

Thời gian: 2002­ - 2003

Kinh phí: 200­

2­. Ứng dụng kỹ thuật GIS trong quản lý đường nội thị thành phố Đà Lạt.

Đơn vị thực hiện: Sở Giao thông- Vận tải Lâm Đồng­

Thời gian: 2002­ - 2003

Kinh phí: 50­

­3­. Chế biến thức ăn gia súc và phân bón sinh hóa hữu cơ bằng phương pháp lên men sinh học từ các phế thải nông nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Viện NCHN ­Đà lạt­

Thời gian: 2002­

Kinh phí: 50­

4­. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Đơn vị thực hiện: UBND ­huyện Di Linh­­

Thời gian: 2002­ - 2003

Kinh phí: 150­

5­. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đạ Ròn huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng.

Đơn vị thực hiện: UBND ­huyện Đơn Dương­

Thời gian: 2002­ - 2003

Kinh phí: 150­

6­. Sản xuất thử nghiệm và chế biến nấm Hầu thủ và nấm Đông cô.

Đơn vị thực hiện: CTTNHH Khôi Nguyên

Thời gian: 2002­ - 2003

Kinh phí: 100­

7­. Sản xuất thử nghiệm các giống dâu tằm có triển vọng.

Đơn vị thực hiện: Tổng Công ty ­Dâu tằm tơ­

Thời gian:  2002­ - 2003

Kinh phí: 100­

 ­      Tổng cộng mục 1: 800­ triệu đồng

II. CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Đơn vị: triệu đồng

1­. Khảo nghiệm các giống chè nhập nội từ Trung Quốc và Indonesia.

Đơn vị thực hiện: TT NCTN ­Chè LĐ

Thời gian: 2002 - 2005

Kinh phí: 50

2­. Nghiên cứu quy trình thâm canh và quản lý dinh dưỡng tổng hợp nhằm tăng năng suất cà phê.

Đơn vị thực hiện: TTNC & CGKT­Đất - Phân­

Thời gian:  2002 - 2002

Kinh phí: 100

3­. Chọn lọc, lai tạo giống dâu tây có năng suất cao, phẩm chất tốt, phù hợp với điều kiện của Đà Lạt­.

 Đơn vị thực hiện: TTNC cây thực phẩm Đà Lạt

Thời gian:  2001 - 2002

Kinh phí: 40

4. Thử nghiệm nuôi tôm càng xanh tại Lâm Đồng

 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến nông LĐ

Thời gian:  2001 -  2002

Kinh phí: 40

5. Nghiên cứu quy trình thâm canh và quản lý dinh dưỡng tổng hợp nhằm tăng năng suất điều.

 Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ

Thời gian:  2002 -  2003

Kinh phí: 100

6­. Điều tra hiện trạng ô nhiễm môi trường và xây dựng quy trình sản xuất rau an toàn tại Đơn Dương, Đức Trọng.

 Đơn vị thực hiện: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng

Thời gian:  2002 - 2003

Kinh phí: 100

7­. Nghiên cứu chọn lọc và phát triển mô hình sản xuất hoa theo hướng công nghiệp tại Đà Lạt­.

Đơn vị thực hiện:  Trung tâm nghiên cứu cây thực phẩm Đà Lạt

Thời gian:  2002 - 2003

Kinh phí: 100

8­. Chọn lọc và khảo nghiệm mới một số giống cây ăn quả có giá trị­.

 Đơn vị thực hiện: Tuyển chọn­

Thời gian:  2002 - 2005

Kinh phí: 100

9­. Nghiên cứu thực trạng nuôi dưỡng nhằm xác định các biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sữa của đàn bò sữa tỉnh Lâm Đồng­.

 Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp ­và phát triển nông thôn Lâm Đồng  

Thời gian:  2002 -  2002

Kinh phí: 50

10­. Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh huyện Đức Trọng­.

 Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp ­và phát triển nông thôn Lâm Đồng­  

Thời gian:  2002 - 2002

Kinh phí: 40          

11­. Xây dựng bản đồ nước ngầm huyện Đức Trọng tỉ lệ 1/25000.­

 Đơn vị thực hiện:  Đoàn địa chất 707

Thời gian:  2002 - 2002

Kinh phí: 200

12­. Xây dựng bản đồ đất huyện Đạ Huoai.

 Đơn vị thực hiện:  Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật đất phân

Thời gian:  2002 - 2003

Kinh phí: 300

13­. Xây dựng bản đồ đất huyện Bảo Lâm.

 Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật đất phân

Thời gian:   2002 - 2003

Kinh phí: 300

14. Nghiên cứu đánh giá những biến động môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường trong các vùng trồng cây công nghiệp lâu năm của tỉnh.

 Đơn vị thực hiện:  Viện môi trường và phát triển bền vững - Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

Thời gian:  2002 -  2003

Kinh phí: 200

15­. Điều tra cơ bản địa chất môi trường của các bãi chôn lấp chất thải.

 Đơn vị thực hiện:  Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường

Thời gian:  2002 - 2003

Kinh phí: 300 ­       

16­. Xây dựng cơ chế quản lý du lịch và nghiên cứu các giải pháp nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tỉnh Lâm Đồng­.

 Đơn vị thực hiện: Tuyển chọn

Thời gian:  2002 - 2003

Kinh phí: 100

17­. Đánh giá tiềm năng và một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Lâm Đồng.

 Đơn vị thực hiện: Tuyển chọn

Thời gian:  2002

Kinh phí: 100

18­. Đặc điểm mối quan hệ cộng đồng giữa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

 Đơn vị thực hiện: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Thời gian: 2002 - 2003

Kinh phí: 100

­19. Sự  ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống kinh tế - xã hội ở Lâm Đồng­.

 Đơn vị thực hiện: Ban tôn giáo

Thời gian:  2002

Kinh phí: 50

20­. Chương trình thích hợp để tăng cường tiếng Việt cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng.

 Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục ­và  Đào tạo LĐ­

Thời gian: 2002

Kinh phí: 50

­21. Thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khoẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng­.

Đơn vị thực hiện:  Sở Y tế ­Lâm Đồng­

Thời gian:  2002

Kinh phí: 50

22. Phát triển công nghiệp khu vực nông thôn và vấn đề tạo việc làm ở Lâm Đồng.

Đơn vị thực hiện:  Sở Lao động - TBXH  Lâm Đồng­

Thời gian:  2002

Kinh phí: 50

23­. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và quản lý của chính quyền cơ sở cấp xã tỉnh Lâm Đồng.­

Đơn vị thực hiện:  Trường Chính trị Lâm Đồng­ -  Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh­

Thời gian:  2002

Kinh phí: 50

24­. Nghiên cứu phát triển về CNTT­­:

a. Thương mại điển tử trong du lịch

Đơn vị thực hiện:  Tuyển chọn

Thời gian:  2002

Kinh phí: 200

b. Chính phủ điện tử + Xây dựng dự án Trung tâm CNTT

Đơn vị thực hiện:  Văn phòng Uỷ ban và Sở KHCNMT

Thời gian:  2002

Kinh phí: 50

c. Sản xuất thử nghiệm phần mềm 

Đơn vị thực hiện:  Công ty Ứng dụng kỹ thuật Đà Lạt.

Thời gian:  2002 - 2003

Kinh phí: 100

       Cộng mục 2­: 2.920­ triệu đồng

­  Tổng cộng (1+2)­: 3.720­ triệu đồng

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.377.332
  • Đang phục vụ: 160
  • Trong tuần: 3.339
  • Trong tháng: 66.781
  • Trong năm: 717.204