Tư liệu
Mục tiêu chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm tỉnh Lâm Đồng giai đọan 2001-2005
Tư liệu khảo cứu
Khoa học công nghệ
BBT
2002
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế khu vực, tỉnh Lâm Đồng đã đề ra những chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của địa phương.

Thông tin khoa học, công nghệ Lâm Đồng xin giới thiệu những mục tiêu của các chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm của tỉnh trong trong giai đoạn 2001-2005.

1. Chương trình khoa học quản lý

- Đề ra được các giải pháp giúp cho công tác cải cách hành chính, cải tiến cơ chế quản lý Nhà nước.

- Đề xuất các chính sách, chiến lược trong công tác quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội của địa phương nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế động lực của địa phương.

- Xây dựng và hoàn thiện các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo nhất là ở vùng đồng bào dân tộc ít người.

2. Chương trình phát triển du lịch

- Xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế động lực phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đủ sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu.

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ và sản phẩm du lịch hiện có, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch phù hợp; khai thác các tiềm năng, đặc thù của tỉnh phục vụ du lịch gắn với việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường. Phát triển du lịch theo hướng phát huy bản sắc văn hóa dân gian và lễ hội truyền thống của địa phương; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong kinh doanh du lịch.

3. Chương trình phát triển công nghiệp

- Triển khai các giải pháp thích hợp nhằm phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, khoáng sản thế mạnh của tỉnh gắn với việc phát triển vùng nguyên liệu; chú trọng công nghệ chế biến các sản phẩm của cây công nghiệp dài ngày như cà phê, chè, dâu tằm, điều... góp phần công nghiệp hóa nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa.

- Ứng dụng công nghệ thu hoạch nhằm làm tăng giá trị chế biến và bảo quản rau, hoa, quả và các loại nông sản thực phẩm, gắn công nghiệp chế biến với dịch vụ - du lịch và xuất khẩu tại chỗ.

- Nâng cao chất lượng hàng hóa để đáp ứng được yêu cầu của thị trường, trong đó chú trọng vào những sản phẩm thế mạnh của địa phương để có được những sản phẩm có thương hiệu nổi bật, đặc thù của tỉnh Lâm Đồng được người tiêu dùng trong nước và thế giới biết đến.

- Đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực công nghiệp chủ yếu của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật để góp phần nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu như chè, cà phê, tơ kén, các loại nông sản, thực phẩm; đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế.

- Nghiên cứu được các giải pháp cụ thể để khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, các cơ sở chế biến nhỏ ở nông thôn gắn với việc giải quyết việc làm.

4. Chương trình phát triển cây công nghiệp

- Từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào các vùng trồng cây công nghiệp trọng điểm của tỉnh bằng các biện pháp về giống, kỹ thuật canh tác để có được năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt nhằm tạo được nguồn nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến hoặc sản phẩm ổn định cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Phát triển được các giống mới (chè, cà phê, dâu tằm, điều...) có năng suất cao, chất lượng tốt thay thế các giống thoái hóa; góp phần đến năm 2005 đưa bình quân năng suất lá dâu lên 9-10 tấn/ha, chè búp tươi đạt 8 tấn/ha, cà phê 2-2,5 tấn/ha, điều đạt 1 tấn/ha.

5. Chương trình phát triển rau, hoa, cây ăn trái và dược liệu

- Xác định chủng loại, cơ cấu chủng loại, cơ cấu giống và quy trình công nghệ sản xuất một số loại rau hoa cao cấp, các loại cây ăn quả, cây dược liệu phù hợp cho các vùng sinh thái của tỉnh; hình thành được vùng sản xuất rau có chất lượng cao của cả nước.

- Ứng dụng các thành tựu về công nghệ sinh học, kỹ thuật mới trong sản xuất và chế biến để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm rau, hoa, cây ăn quả, dược liệu phục vụ du lịch tại chỗ, nội tiêu và xuất khẩu.

6. Chương trình phát triển lâm nghiệp

- Xác định cơ cấu giống cây lâm nghiệp tối ưu cho  từng vùng sinh thái, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh rừng trồng nhằm cung ứng đủ nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến từ lâm sản.

- Áp dụng các giải pháp khoa học trong việc khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng; phát triển được vốn rừng hiện có, tăng độ che phủ, tạo các vành đai rừng chắn gió, bảo vệ sinh thái, giữ và điều hòa nước trong khu vực.

- Bảo tồn và phát triển nguồn gen động vật, thực vật đặc hữu và quý hiếm, bảo tồn về đa dạng sinh học của rừng; đầu tư, bảo vệ rừng cảnh quan, rừng đặc dụng và khu bảo tồn thiên nhiên phục vụ du lịch.

- Xây dựng được các mô hình sản xuất theo hướng xã hội hóa lâm nghiệp, phối hợp giữa nông nghiệp và lâm nghiệp, giữa lâm nghiệp và du lịch.

7. Chương trình phát triển chăn nuôi

- Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển công nghiệp chế biến nhằm nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi lên 15% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (vào năm 2005).

- Phát triển đàn bò sữa và bò thịt cao sản gắn với công nghiệp chế biến sữa, thịt, da.

- Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp nhằm tạo được các khu vực an toàn về dịch bệnh trong chăn nuôi nhằm ngăn chặn được các nạn đại dịch gia súc, gia cầm.

8. Chương trình điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường

- Điều tra, khảo sát và xây dựng các phương án khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên hiện có để phát triển kinh tế - xã hội gắn với cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường; hệ thống tài liệu, bản đồ về đánh giá, quy hoạch nguồn nước ngầm, nước mặt, đất đai phục vụ công tác quản lý và khai thác sử dụng, bảo vệ môi trường của các ngành, địa phương.

9. Chương trình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ nông thôn và vùng đồng bào dân tộc ít người

- Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật thích ứng để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao dân trí, xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu nhằm từng bước ổn định và nâng cao đời sống nông thôn và vùng đồng bào các dân tộc ít người trong tỉnh.

10. Chương trình phát triển công nghệ thông tin

- Đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực; triển khai hệ thống tin học và quản lý nhà nước (“chính phủ điện tử”), hình thành trang thương mại điện tử, thư viện điện tử và thông tin du lịch và một số dịch vụ điện tử khác trên mạng Intranet và Internet cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh.

- Giúp người dân trong tỉnh có thể khai thác, sử dụng thông tin điện tử.

- Công nghiệp phần mềm từng bước trở thành một ngành kinh tế của tỉnh.

11. Chương trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

- Nâng cao dân trí, xây dựng và phát huy nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có mục tiêu phát triển du lịch, đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn ở địa phương.

- Nâng cao đời sống văn hóa nhất là ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trở thành động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Xây dựng căn cứ khoa học giúp cho việc thực hiện các chính sách xã hội, chính sách về tôn giáo, dân tộc, thực thi chính sách đại đoàn kết dân tộc và dân chủ hóa đời sống xã hội.

BAN BIÊN TẬP

Thông tin khoa học, công nghệ Lâm Đồng

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.377.542
  • Đang phục vụ: 98
  • Trong tuần: 3.549
  • Trong tháng: 66.991
  • Trong năm: 717.414