HOẠT ĐỘNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Hoạt động KH&CN trong tháng cơ bản hoàn thành và bám sát chương trình kế hoạch đề ra Xem thêm