khoa học công nghệ và doanh nghiệp
Quy định về góp vốn vào Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng 30/08/2017 In trang

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng) 

Tên giao dịch quốc tế: Lam Dong Credit Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises (DCGF); 

Trụ sở của Quỹ đặt tại Sở Tài chính Lâm Đồng;

Địa chỉ: Tầng 5, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

Quỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thành lập ngày 06/10/2015 tại Quyết định số 2153/QĐ-UBND và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2017, với số vốn điều lệ ban đầu do ngân sách cấp là 58 tỷ đồng (trong đó: ngân sách tỉnh cấp 30 tỷ đồng và ngân sách Trung ương hỗ trợ 28 tỷ đồng).

Quỹ bảo lãnh tín dụng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Quỹ là một tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian đầu mới thành lập Quỹ ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng (Địa chỉ số 20 Pasteur - Phường 4 - Tp. Đà Lạt) thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng, gồm:

"1.Vốn điều lệ của Quỹ bảo lãnh tín dụng, gồm:

 a) Vốn cấp của ngân sách tỉnh;

 b) Vốn cấp của ngân sách trung ương

 c) Vốn góp của các tổ chức tín dụng;

 d) Vốn góp của các doanh nghiệp khác;

 đ) Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ của các DNNVV trên địa bàn tỉnh.

2. Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các DNNVV.

3. Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định của pháp luật.

4. Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành."

Ngoài vốn do ngân sách nhà nước cấp vốn điều lệ là 58 tỷ đồng thì Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh rất cần có sự tham gia góp vốn của các Ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng quy mô bảo lãnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong việc tiếp cận được các nguồn tín dụng để mở rộng đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, thực hiện tốt hơn sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế đảm bảo công bằng xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Khi góp vốn vào Quỹ bảo lãnh tín dụng các Ngân hàng thương mại và doanh nghiệp được hưởng các lợi ích sau:

* Đối với các doanh nghiệp:

- Được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận góp vốn vào Quỹ.

- Được chia lãi từ chênh lệch thu, chi còn lại của Quỹ theo tỷ lệ vốn góp được quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 42, Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Được Quỹ bảo lãnh quan tâm, ưu tiên xem xét bảo lãnh cho doanh nghiệp khi có nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh (nếu hội đủ điều kiện được bảo lãnh).

- Các quyền lợi và nghĩa vụ khác của các bên tham gia góp vốn được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ bảo lãnh cho DNNVV ban hành kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 và Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Số vốn tham gia, đóng góp vào Quỹ sẽ được sử dụng đúng mục đích và đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn theo quy định.

* Đối với các Ngân hàng thương mại:

- Được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận góp vốn vào Quỹ.

- Được Quỹ bảo lãnh tín dụng ưu tiên mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng và được ưu tiên bảo lãnh tín dụng cho khách hàng có hồ sơ đã được tổ chức tín dụng thẩm định cho vay tại tổ chức tín dụng đó (nhưng chưa đủ điều kiện để cho vay theo quy định);

- Được chia lãi từ chênh lệch thu, chi còn lại của Quỹ theo tỷ lệ vốn góp được quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 42, Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Các quyền lợi và nghĩa vụ khác của các bên tham gia góp vốn được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ bảo lãnh cho DNNVV ban hành kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 và Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Số vốn tham gia, đóng góp vào Quỹ sẽ được sử dụng đúng mục đích và đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn theo quy định.

Lượt xem: 148

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

THÔNG BÁO MỚI