khoa học công nghệ và doanh nghiệp
Triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 26/09/2017 In trang

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Văn bản số 2950/KH-UBND ngày 31/5/2016, Chương trình hành động số 3671/CTr-UBND ngày 29/6/2016, Kế hoạch số 1463/KH-UBND ngày 15/3/2017; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017.

Rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định về đầu tư kinh doanh; tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính các điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; thống nhất cách hướng dẫn cho doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp; các thủ tục, quy định hướng dẫn cho doanh nghiệp cần dễ hiểu, dễ thực hiện; công khai minh bạch các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, quy trình thủ tục đầu tư,… đảm bảo các doanh nghiệp có thể tiếp cận và thực hiện.

Chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công hiệu quả; kịp thời xem xét, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện hàng quý và cả năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Thanh Mai

Lượt xem: 134

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

THÔNG BÁO MỚI