Cấp huyện
Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng được 138 điểm thông tin khoa học và công nghệ được đặt tại các xã, giúp người dân có thêm phương tiện tra cứu, tham khảo thông tin phục vụ sản xuất, đời sống. Xem thêm