tư vấn khoa học công nghệ

Chính sách ưu đãi

Quy định cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Người hỏi:
Trần Quốc Tuấn
Chuyên mục:
Chính sách ưu đãi
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
0168454799.xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
10/12/2016
Ngày trả lời:
14/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Xin Qúy cơ quan cho tôi biết về Quy định cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống?
Trả lời

Kính chào anh Trần Quốc Tuấn!

Ngày 01/12/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2677/QĐ-HĐQLQ  Ban hành Quy định về việc cho vay của Quỹ phát triểnkhoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

 

Quy định này quy định việc cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng (viết tắt là Quỹ) đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo yêu cầu của Chủ tịch UBN tỉnh.

Theo đó, Quỹ thực hiện cho vay đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

 

Đối tượng và điều kiện được xem xét vay vốn

1. Đối tượng được vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ quy định tại Khoản 3 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 280/QĐ-UBND.

2. Khách hàng vay vốn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;

b) Có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện dự án vay vốn theo quy định;

c) Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Điều 6 Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan;

d) Tại thời điểm đề nghị vay vốn, không có các khoản nợ đọng thuế, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

đ) Có vốn tự có tham gia thực hiện dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư của dự án.

3. Dự án vay vốn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả xác nhận đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường);

b) Công nghệ thuộc quyền sử dụng hợp pháp của khách hàng và không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc danh mục công nghệ cấm chuyển giao;

c) Sản phẩm của dự án được sản xuất và lưu hành theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm chi tiết, anh vui lòng liên hệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Sở Khoa học và Công nghệ - Số 36 Trần Phú - Tp. Đà Lạt.

Trân trọng!