tư vấn khoa học công nghệ

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Giải thưởng chất lượng quốc gia
Người hỏi:
Nguyễn Hoài
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
0633837215..xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
09/12/2016
Ngày trả lời:
11/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Giải thưởng chất lượng quốc gia gồm những tiêu chí gì? Muốn tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia, Công ty tôi phải đáp ứng những điều kiện gì?
Trả lời

Giải thưởng chất lượng quốc gia bao gồm 07 tiêu chí với thang điểm xét thưởng như sau:

Tiêu chí xét thưởng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và tổng điểm tối đa của bảy tiêu chí này là 1.000 điểm. Tổng điểm tối đa cho từng tiêu chí xét thưởng cụ thể như sau:

a) Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp                    : 120 điểm

b) Chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp           : 85 điểm

c) Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường     : 85 điểm

d) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức                          : 90 điểm

đ) Quản lý, phát triển nguồn nhân lực                                : 85 điểm

e) Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp : 85 điểm

g) Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp                  : 450 điểm

Nội dung của 07 tiêu chí doanh nghiệp có thể tải về tại địa chỉ

Điều kiện tham dự

-     Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự.

-     Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì sau 03 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại GTCLQG.

-     Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hê: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng. Địa chỉ: 18 Trần Phú, Phường 3, Đà Lạt.

Trân trọng.