tư vấn khoa học công nghệ

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chứng nhận hợp chuẩn
Người hỏi:
Nguyễn Thu Uyên
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
093724477.xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
08/12/2016
Ngày trả lời:
10/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Chứng nhận hợp chuẩn là gì? Muốn chứng nhận hợp chuẩn, Công ty của tôi phải làm như thế nào?
Trả lời

Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận là tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài. Ưu tiên sử dụng tiêu chuẩn quốc gia một cách thích hợp trong việc chứng nhận hợp chuẩn do tiêu chuẩn quốc gia khi xây dựng và ban hành đã tính đến các yếu tố địa lý, khí hậu, kỹ thuật, công nghệ… phù hợp với sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam.

Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng. Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận hợp chuẩn tại tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Có 8 phương thức chứng nhận hợp chuẩn:

-       PT1: Thử nghiệm mẫu điển hình. Mẫu điển hình của sản phẩm hàng hóa là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất theo cùng một dạng thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu.

-       PT2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

-       PT3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp đánh giá quá trình sản xuất;

-       PT4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

-       PT5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

-       PT6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

-       PT7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

-       PT8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ kết quả đánh giá sự phù hợp, tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cho đối tượng đã được đánh giá và quyền sử dụng dấu hợp chuẩn trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn.