DỨA CAYENNE ĐƠN DƯƠNG
Dứa được đề cập trong quy chế này là loại dứa được trồng từ giống dứa Cayenne trên địa bàn huyện Đơn Dương. Xem thêm