gạo nếp quýt đạ tẻh
Ngày 20/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo nếp Quýt Đạ Tẻh" nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố xây dựng, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo nếp Quýt Đạ Tẻh" thành nhãn hiệu có uy tín. Xem thêm