Đăng nhập
đăng ký kết quả đề tài dự án

ĐK kết quả đề tài, dự án

Danh sách các đề tài, dự án đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 28/02/2017 In trang

NGÀY CẤP
ĐĂNG

SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN

SỐ
ĐĂNG KÝ

CẤP NC

TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

TỈNH

CƠ SỞ

10/2/2011

01/KQNC-SKHCN

30/KQNC-LĐ

X

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY; GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG 5 NĂM TỚI

Cử nhân
Nghiêm Vũ Hà

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

14/4/2011

04/KQNC-SKHCN

31/KQNC-LĐ

X

THỰC NGHIỆM CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Lê Văn Hương

Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà

14/4/2011

05/KQNC-SKHCN

32/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẪU VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI MỘT XÃ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC BẢN ĐỊA TẠI LÂM ĐỒNG

Thạc sĩ
Châu Thị Minh Long

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

14/4/2011

06/KQNC-SKHCN

33/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG ĐỒNG BỘ CÁC TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỂ ĐẨY MẠNH NGÀNH CHĂN NUÔI BÒ THEO HƯỚNG TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Tiến sĩ
Trương La

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

14/4/2011

07/KQNC-SKHCN

34/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DỊCH TỄ VỀ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐỊA BÀN GIA SÚC TỈNH LÂM ĐỒNG. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN TRÊN ĐÀN GIA SÚC

Bác sỹ Thú y

Hoàng Huy Liệu

Chi cục Thú y tỉnh Lâm Đồng

18/4/2011

08/KQNC-SKHCN

35/KQNC-LĐ

X

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ GIAO KHOÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Tiến sỹ
Dương Tiến Đức

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới

22/4/2011

09/KQNC-SKHCN

36/KQNC-LĐ

X

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Tiến sĩ
Tào Quốc Tuấn

Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Nam

22/4/2011

10/KQNC-SKHCN

37/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT SẢN XUẤT HOA THƯƠNG PHẨM TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Nguyễn Tuấn Thỏa

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đức Trọng

09/5/2011

11/KQNC-SKHCN

38/KQNC-LĐ

X

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH CAO HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TỪ 25-64 TUỔI TẠI LÂM ĐỒNG NĂM 2010 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

BS CKII.
Lê Quang Đạo

Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

11/5/2011

12/KQNC-SKHCN

39/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU THỦY VĂN TỈNH LÂM ĐỒNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Trần Xuân Hiền

Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng

16/5/2011

13/KQNC-SKHCN

40/KQNC-LĐ

X

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Nguyễn Văn Khiêm

Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam

16/5/2011

14/KQNC-SKHCN

41/KQNC-LĐ

X

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN LÂM HÀ TỈNH LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Nguyễn Văn Khiêm

Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam

16/5/2011

15/KQNC-SKHCN

42/KQNC-LĐ

X

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN LẠC DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Thạc sĩ
Nguyễn Anh Dũng

Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam

23/5/2011

16/KQNC-SKHCN

43/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI HEO RỪNG LAI TẠI HUYỆN LÂM HÀ

Kỹ sư
Đỗ văn Thiết

Phòng Công Thương huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

23/5/2011

17/KQNC-SKHCN

44/KQNC-LĐ

X

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS VÀO QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI 5 XÃ CÒN LẠI THUỘC HUYỆN LẠC DƯƠNG

Cử nhân
Sử Thanh Hoài

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

31/5/2011

18/KQNC-SKHCN

45/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG GIỐNG CỎ VA-06 PHỤC VỤ CHO VIỆC CHĂN NUÔI TẠI BẢO LỘC

Kỹ sư

Nguyễn Đăng Định

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng

12/7/2011

20/KQNC-SKHCN

46/KQNC-LĐ

X

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 1996-2006

PGS.TS.

Nguyễn Mộng Sinh

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

12/7/2011

21/KQNC-SKHCN

47/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU, PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY TỒN DƯ THUỐC VẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT TRỒNG TẠI CÁC VÙNG CHUYÊN CANH RAU Ở LÂM ĐỒNG

Thạc sĩ

Hồ Huy Cường

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

12/7/2011

22/KQNC-SKHCN

48/KQNC-LĐ

X

HOÀN THIỆN VÀ CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEO GIỐNG NẤM BÀO NGƯ

Thạc sĩ

Nguyễn Như Chương

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

27/7/2011

23/KQNC-SKHCN

49/KQNC-LĐ

X

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỪ CẶN BÙN SAU XỬ LÝ TẠI XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ LẠT

Thạc sĩ

Huỳnh Công Khánh

Xí nghiệp quản lý nước thải - Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng

30/8/2011

48/KQNC-SKHCN

50/KQNC-LĐ

X

ĐIỀU TRA MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẬN THỊ, BỆNH RĂNG MIỆNG Ở HỌC SINH CẤP I, II, III HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

BSCKI.

Đỗ Phú Nhựt

Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

24/10/2011

51/KQNC-SKHCN

51/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN TẠI HUYỆN BẢO LÂM TỈNH LÂM ĐỒNG

Thạc sĩ

Nguyễn Hữu Giảng

Công ty Cổ phần chè Mình Rồng

15/11/2011

56/KQNC-SKHCN

52/KQNC-LĐ

X

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TRÀ B'LAO

Kỹ sư Trần Việt

Uỷ ban nhân dân thành phố Bảo Lộc

22/11/2011

59/KQNC-SKHCN

53/KQNC-LĐ

X

MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM TRỒNG ĐẬU TƯƠNG TRÊN ĐẤT LÚA 1 VỤ VÀ 2 VỤ TẠI LÂM HÀ

Kỹ sư

Dương Cao Dũng

Trung tâm Nông nghiệp huyện Lâm Hà

15/12/2011

71/KQNC-SKHCN

54/KQNC-LĐ

X

HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC QUẢ CÓ GAZ TỪ QUẢ NHO, CHANH DÂY, DÂU TẰM

Cử nhân

Nguyễn Văn Dũng

Công ty Cổ phần Rượu Bia Đà Lạt

15/12/2011

69/KQNC-SKHCN

55/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG ĐIỂM THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI XÃ ĐẠMB'RI THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Cử nhân

Đỗ Văn Chiến

Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc

15/12/2011

70/KQNC-SKHCN

56/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT RAU AN TOÀN THEO HƯỚNG VIETGAP TẠI PHƯƠNG LỘC SƠN - BẢO LỘC

Thạc sĩ

Nguyễn Văn Quảng

Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng

22/12/2011

73/KQNC-SKHCN

57/KQNC-LĐ

X

SƯU TÂM, BẢO TỒN, PHÁT HUY VÀ PHÁT TRIỂN DÂN CA K'HO TẠI HUYỆN LÂM HÀ

Cử nhân

Nguyễn Tấn Hùng

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Lâm Hà

30/12/2011

75/KQNC-SKHCN

58/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI NHÔNG CÁT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH

Kỹ sư

Lê Bá Phụng Anh

Phòng Công thương huyện Đạ Tẻh

Lượt xem: 579

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

BẢN TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

HDT NewsBlog

BẢN TIN KHCN & DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG

Hdt NewsColSlide
HDT HTML
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH


HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 35/2020 - 28/09/2020
Số 35/2020 Xem thêm
Số 34/2020 - 28/09/2020
Số 33/2020 - 28/09/2020
Số 32/2020 - 10/09/2020
Số 31/2020 - 10/09/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.454.163
  • Đang online: 212
  • Trong tuần: 13.688
  • Trong tháng: 81.280
  • Trong năm: 1.569.134