Đăng nhập
đăng ký kết quả đề tài dự án

ĐK kết quả đề tài, dự án

Danh sách các đề tài, dự án đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013 28/02/2017 In trang

NGÀY CẤP
ĐĂNG

SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN

SỐ
ĐĂNG KÝ

CẤP NC

TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

TỈNH

CƠ SỞ

18/01/2013

82/KQNC-SKHCN

82/KQNC-LĐ

 

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM TỔ HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT HOA KHÔ, HOA GỖ,TRANH CƯA LỌNG, TRANH CHẠM BÍT LỬA, GẮN KẾT VỚI DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Cử nhân
Lê Hoàng Anh

Phòng Kinh tế Thành phố Đà Lạt

18/01/2013

83/KQNC-SKHCN

83/KQNC-LĐ

 

X

XÂY DỰNG ĐIỂM THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Kỹ sư
Nguyễn Đình Thiện

Phòng Kinh tế Thành phố Đà Lạt

18/01/2013

84/KQNC-SKHCN

84/KQNC-LĐ

 

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN CÓ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CAO TẠI THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Kỹ sư
Nguyễn Đăng Định

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng

18/01/2013

85/KQNC-SKHCN

85/KQNC-LĐ

X

 

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ Y TẾ

Thạc sỹ, Bác sỹ
Trần Mạnh Hạ

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

24/02/2013

86/KQNC-SKHCN

86/KQNC-LĐ

X

 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH - DỊCH VỤ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Thạc sỹ
Bùi Thị Trúc Quy

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

24/02/2013

87/KQNC-SKHCN

87/KQNC-LĐ

X

 

GIÁM ĐỊNH DI TRUYỀN CÁC DÒNG CHUỐI LABA BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ

Tiến sỹ
Nguyễn Xuân Tùng

Trường Đại học Đà Lạt

24/02/2013

88/KQNC-SKHCN

88/KQNC-LĐ

X

 

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LY TRÍCH CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ LÁ ACTISO VÀ SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CAO BỘT BỘT SẤY PHUN

PGS.TS.
Nguyễn Ngọc Hạnh

Viện công nghệ Hóa học

24/02/2013

89/KQNC-SKHCN

89/KQNC-LĐ

X

 

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO NHÀ LƯỚI, NHÀ MÀNG PHÙ HỢP VỚI CÁC VÙNG SINH THÁI TẠI ĐÀ LẠT, ĐƠN DƯƠNG, ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

PGS. TS.
Bùi Văn Miên

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

24/02/2013

90/KQNC-SKHCN

90/KQNC-LĐ

X

 

XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP HIỆN TƯỢNG BIẾN DẠNG CỦ CÀ RỐT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Lại Thế Hưng

Chi cục Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng

24/02/2013

91/KQNC-SKHCN

91/KQNC-LĐ

X

 

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT TẠI MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM DÂN CƯ KINH TẾ 3 HUYỆN ĐẠ HUOAI, ĐẠ TẺH, CÁT TIÊN VÀ XÂY DỰNG
CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ, KHẮC PHỤC

Tiến sỹ
Nguyễn Giằng

Viện Nghiên cứu Hạt nhân

25/3/2013

92/KQNC-SKHCN

92/KQNC-LĐ

X

 

CẢI TIẾN HỆ THỐNG THU GOM MÀNG BỌT BỂ IMHOFF TẠI XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ LẠT

Kỹ sư Nguyễn Hữu Khải

Xí nghiệp Quản lý Nước thải

26/3/2013

93/KQNC-SKHCN

93/KQNC-LĐ

 

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT THÂM CANH, PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TỔNG HỢP TRÊN CÂY CAO SU GIAI ĐOẠN KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI

Trần Kim

Trường

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đạ Huoai

02/7/2013

94/KQNC-SKHCN

94/KQNC-LĐ

X

 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA XÓI MÒN GÂY SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG ĐẤT TRÊN MỘT SỐ LOẠI HÌNH CANH TÁC ĐẤT DỐC ĐẶC TRƯNG TẠI LÂM ĐỒNG VÀ ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HẠN CHẾ XÓI MÒN VÀ SUY GIẢM DINH DƯỠNG ĐẤT

Thạc sỹ

Trần Tiến Dũng

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

02/7/2013

95/KQNC-SKHCN

95/KQNC-LĐ

X

 

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TRỒNG NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU TẠI BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Nguyễn Đức Thiết

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

02/7/2013

96/KQNC-SKHCN

96/KQNC-LĐ

 

X

TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN ĐAM RÔNG

Kỹ sư
Nguyễn Lê Minh Triết

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Lâm Đồng

02/7/2013

97/ KQNC-SKHCN

97/KQNC-LĐ

X

 

NGHIÊN CỨU N ÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LC CẠNH TRANH TỈNH LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Nguy
ễn Viết Vân

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

02/7/2013

98/KQNC-SKHCN

98/KQNC-LĐ

X

 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT CHĂM SÓC VƯỜN CÂY ĂN QUẢ TẠI 3 HUYỆN PHÍA NAM LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Nguyễn Đức Thiết

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

02/7/2013

99/KQNC-SKHCN

99/KQNC-LĐ

X

 

NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG CÁC TOUR, TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH NHẰM THU HÚT KHÁCH ĐẾN ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG

Giảng viên chính. TS.
Trần Duy Liên

Trường Đại học Đà Lạt

02/7/2013

100/KQNC-SKHCN

100/KQNC-LĐ

X

 

ỨNG DỤNG QUY TRÌNH GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CANH TÁC TRONG SẢN XUẤT RAU TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG VÀ HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Thạc sỹ
Phan Quốc Chính

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

20/7/2013

101/KQNC-SKHCN

101/KQNC-LĐ

X

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ TRONG THỜI GIAN TỚI Ở LÂM ĐỒNG

Chuyên viên cao cấp. CN.
Bùi Thanh Long

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

19/8/2013

102/KQNC-SKHCN

102/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SINH SẢN NHÂN TẠO GIỐNG CÁ HỒI VÂN (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) TẠI LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Nguyễn Viết Thùy

Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây nguyên

01/10/2013

103/KQNC-SKHCN

103/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG WEBSITE VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Cử nhân
Phùng Khắc Đồng

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

31/10/2013

104/KQNC-SKHCN

104/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG WEBSITE KHU CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ LẠT

Thạc sỹ

Phan Công Du

Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt

20/11/2013

105/KQNC-SKHCN

105/KQNC-LĐ

X

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ, BẢO QUẢN VÀ ĐÓNG GÓI RAU SAU THU HOẠCH PHỤC VỤ NỘI TIÊU VÀ XUẤT KHẨU

Thạc sỹ
Nguyễn Đình Thiện

Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt

13/12/2013

106/ KQNC-SKHCN

106/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỆM LÓT SINH THÁI

TRONG CHĂN NUÔI HEO THỊT TẠI THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Kỹ sư
Trần Minh Phương

Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc

24/12/2013

107/ KQNC-SKHCN

107/KQNC-LĐ

X

SO SÁNH TÁC DỤNG ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP “TIỂU TỤC MỆNH THANG” VỚI ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP HOA ĐÀ TÁI TẠO HOÀN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO

BS CKII.
Nguyễn Văn Trịnh

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

24/12/2013

108/ KQNC-SKHCN

108/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT HOA LILIUM TẠI BẢO LỘC

Cử nhân
Nguyễn Trung Thành

Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp

và cây ăn quả Lâm Đồng

Lượt xem: 632

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

BẢN TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

HDT NewsBlog

BẢN TIN KHCN & DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG

Hdt NewsColSlide
HDT HTML
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH


HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 35/2020 - 28/09/2020
Số 35/2020 Xem thêm
Số 34/2020 - 28/09/2020
Số 33/2020 - 28/09/2020
Số 32/2020 - 10/09/2020
Số 31/2020 - 10/09/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.454.113
  • Đang online: 162
  • Trong tuần: 13.638
  • Trong tháng: 81.230
  • Trong năm: 1.569.084