Đăng nhập
đăng ký kết quả đề tài dự án

ĐK kết quả đề tài, dự án

Danh sách các đề tài, dự án đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 28/02/2017 In trang

NGÀY CẤP
ĐĂNG

SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN

SỐ
ĐĂNG KÝ

CẤP NC

TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

TỈNH

CƠ SỞ

03/4/2014

109/ KQNC-SKHCN

109/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÁC TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ LỘC BẢO, HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Võ Khiếm

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

03/4/2014

110/ KQNC-SKHCN

110/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP PHÒNG TRỪ RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ GÂY HẠI LÚA TẠI LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Lại Thế Hưng

Chi cục Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng

03/4/2014

111/KQNC- SKHCN

111/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC CÂY BƠ THEO TIÊU CHUẨN AN TOÀN VIETGAP

Kỹ sư
Lê Văn Hùng

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật Cây công nghiệp và Cây ăn quả Lâm Đồng

03/4/2014

112/KQNC- SKHCN

112/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH TRỒNG MỘT SỐ LOẠI RAU RỪNG CÓ GIÁ TRỊ TẠI LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Lương Văn Dũng

Trường Đại học Đà Lạt

13/5/2014

113/KQNC- SKHCN

113/KQNC-LĐ

X

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHOÁNG CARBONIC MAĐAGUI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ

Kỹ sư
Hoàng Vượng

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Cao Bình Nguyên

13/5/2014

114/KQNC- SKHCN

114/KQNC-LĐ

X

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHOÁNG CARBONIC GOUGAH ĐỨC TRỌNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ

Kỹ sư
Nguyễn Văn Thụ

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ cao Bình Nguyên

23/5/2014

115/KQNC- SKHCN

115/KQNC-LĐ

X

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TRỒNG CÀ PHÊ CATIMOR F6 VÀ CÀ PHÊ GHÉP TẠI XÃ N’THOL HẠ, HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Kỹ sư
Nguyễn Văn Kiên

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đức Trọng

19/5/2014

116/KQNC- SKHCN

116/KQNC-LĐ

X

XUẤT BẢN ATLAS VỀ CÂY TÀI NGUYÊN CHO THUỐC NHUỘM TỰ NHIÊN TẠI LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Hoàng Thị Bình

Trường Đại học Đà Lạt

26/5/2014

117/KQNC- SKHCN

117/KQNC-LĐ

X

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHÁM - CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TUYẾN XÃ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012

BS. CKII
Nguyễn Văn Trung

Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc

22/5/2014

118/KQNC- SKHCN

118/KQNC-LĐ

X

ĐẠO TIN LÀNH VÀ VIỆC ỔN ĐỊNH PHÁT TRIỂN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LÂM ĐỒNG

Đại tá – Cử nhân
Nguyễn Đức Hiệp

Công an tỉnh Lâm Đồng

22/5/2014

119/KQNC- SKHCN

119/KQNC-LĐ

X

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞVÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LÂM ĐỒNG

Cử nhân
Hồ Thị Nga

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

22/5/2014

120/KQNC- SKHCN

120/KQNC-LĐ

X

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Cử nhân
Nguyễn Tú Uyên

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng

22/5/2014

121/KQNC- SKHCN

121/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT CHO THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NƯỚC

Thạc sỹ
Quản Hành Quân

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Lâm Đồng

22/5/2014

122/KQNC- SKHCN

122/KQNC-SKHCN

X

NGHIÊN CỨU GÂY NHIỄM LOÀI NẤM CỘNG SINH QUÝ TRICHOLOMA MATSUTAKE VÀO CÂY THÔNG PINUS KESIYA TẠI ĐÀ LẠT

Tiến sĩ
Trương Bình Nguyên

Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên

26/5/2014

123/KQNC- SKHCN

123/KQNC-LĐ

X

NHÂN RỘNG CÁC LOÀI LAN RỪNG ĐẶC HỮU, QUÝ HIẾM VÀ CÓ TRIỂN VỌNG TẠI LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Phan Công Du

Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt

26/5/2014

124/KQNC- SKHCN

124/KQNC- LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHÈ CHẤT LƯỢNG CAO THEO HƯỚNG AN TOÀN VIETGAP TẠI HAI XA XUÂN TRƯỜNG VÀ TRẠM HÀNH

Thạc sỹ
Võ Duẩn

Bản quản lý Khu công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà lạt

03/6/2014

125/KQNC- SKHCN

125/KQNC-LĐ

X

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Hồ Lê Bích Vân

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Lâm Đồng

11/6/2014

126/KQNC- SKHCN

126/KQNC-SKHCN

X

ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐỂ XỬ LÝ VỎ CÀ PHÊ THÀNH PHÂN HỮU CƠ VI SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ

Thạc sỹ
Võ Khiếm

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Lâm Đồng

12/6/2014

127/KQNC- SKHCN

127/KQNC-LĐ

X

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TƯỚI NƯỚC, BÓN PHÂN QUA ĐƯỜNG ỐNG GẮN VỚI KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH TRÊN CÂY TIÊU TẠI HUYỆN ĐẠ TẺH - LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Nguyễn Thị Sen

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh

12/6/2014

128/KQNC- SKHCN

128/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI RẮN RI VOI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH

Cử nhân
Vũ Thị Vân

Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Đạ Tẻh

12/6/2014

129/KQNC- SKHCN

129/KQNC-LĐ

X

NHÂN RỘNG XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH

Nguyễn Thị Hoa Tài

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Tẻh

12/6/2014

130/KQNC- SKHCN

130/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI CHỒN HƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH

Kỹ sư
Lê Bá Phụng Anh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đạ Tẻh

09/7/2014

131/KQNC- SKHCN

131/KQNC-LĐ

X

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM TẠI XÃ ĐẠ R’SAL, HUYỆN ĐAM RÔNG

Kỹ sư
Nguyễn Liên Sơn

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Lâm Đồng

09/7/2014

132/KQNC- SKHCN

132/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NUÔI TRỒNG NẤM ĐÙI GÀ KHỔNG LỒ Macrocybe gigantea

Thạc sỹ
Nguyễn Như Chương

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

31/7/2014

133/KQNC- SKHCN

133/KQNC- LĐ

X

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012

Thạc sỹ
Trần Ngọc Trung

Sở Y tế Lâm Đồng

11/8/2014

134/KQNC- SKHCN

134/KQNC- LĐ

X

THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM GIUN TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012

BS CKI.
Phan Thị Nga

Sở Y tế Lâm Đồng

31/7/2014

135/KQNC- SKHCN

135/KQNC- LĐ

X

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG BIỂU ĐỒ MEAN + 2SD TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TẠI LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Nguyễn Hữu Phúc

Sở Y tế Lâm Đồng

11/8/2014

136/KQNC- SKHCN

136/KQNC- LĐ

X

ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA HUYẾT RỒNG VÀ NẾP CÁI HOA VÀNG

Phạm Bá Bình

Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên

11/8/2014

137/KQNC- SKHCN

137/KQNC- LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHẾ BIẾN THỨC ĂN XANH PHỤC VỤ GIA SÚC ĂN CỎ TRONG NÔNG HỘ

Võ Trung Linh

Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên

15/8/2014

138/KQNC- SKHCN

138/KQNC- LĐ

X

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRAO ĐỔI ANIONIT TÁCH VÀ LÀM GIÀU CN- TRONG MẪU NƯỚC ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG

Thạc sỹ
Vũ Thị Thái

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng

29/8/2014

139/KQNC- SKHCN

139/KQNC- LĐ

X

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ THẤT VẬN NGÔN TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO SAU GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN PHẠM NGỌC THẠCH LÂM ĐỒNG

BS CKII. Trần Thị Tiến

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

29/8/2014

140/KQNC- SKHCN

140/KQNC- LĐ

X

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG BÀI THUỐC “LỤC VỊ QUY THƯỢC” TRONG ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG THỂ CAN THẬN ÂM HƯ

Thạc sỹ
Nguyễn Thị Kiều Oanh

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

15/9/2014

141/KQNC- SKHCN

141/KQNC- LĐ

X

XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LÂM ĐỒNG

Cử nhân
Nguyễn Đình Thảo

Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng

30/9/2014

142/KQNC- SKHCN

142/KQNC- LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT NÂNG CAO KINH TẾ HỘ TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ ĐƯNG K’NỚ, HUYỆN LẠC ƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Cử nhân
Nguyễn Văn Quang

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

30/9/2014

143/KQNC- SKHCN

143/KQNC- LĐ

X

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẤY ATISÔ PHỤC VỤ TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU

PGS. TS.
Nguyễn Hay

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

30/9/2014

144/KQNC- SKHCN

144/KQNC- LĐ

X

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT NHẰM SẢN XUẤT CÀ PHÊ CHÈ BỀN VỮNG TẠI LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ Lê Quang Tú

Thạc sỹ Nguyễn Văn Quảng

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng

30/9/2014

145/KQNC- SKHCN

145/KQNC- LĐ

X

NGHIÊN CỨU THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ Nguyễn Đình Chắt Thạc sỹ Vương Đăng Diễn

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

30/9/2014

146/KQNC- SKHCN

146/KQNC- LĐ

X

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN SỚM MỘT SỐ BỆNH NGUY HIỂM TRÊN GIA SÚC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀN VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Lê Thị Thu Hà

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

27/10/2014

147/KQNC- SKHCN

147/KQNC- LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG PHÚC BỒN TỬ CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG

Thạc sỹ
Hoàng Thị Dịu

Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương

27/10/2014

148/KQNC- SKHCN

148/KQNC- LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ CHÈ AN TOÀN TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG

Kỹ sư
Hoàng Xuân Hải

Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương

10/12/2014

149/KQNC- SKHCN

149/KQNC- LĐ

X

SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CÂY GIỐNG CHUỐI LABA BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY INVITRO

Cử nhân
Phan Thị Minh Thạch

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

12/12/2014

150/KQNC- SKHCN

150/KQNC- LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Phan Quốc Chính

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

12/12/2014

151/KQNC- SKHCN

151/KQNC- LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY KHOAI MÔN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY INVITRO

Thạc sỹ
Phan Quốc Chính

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

25/12/2014

152/KQNC- SKHCN

152/KQNC- LĐ

X

TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TRÀ B’LAO

Cử nhân
Tạ Công Triêm

Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc

Lượt xem: 745

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

BẢN TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

HDT NewsBlog

BẢN TIN KHCN & DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG

Hdt NewsColSlide
HDT HTML
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH


HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 35/2020 - 28/09/2020
Số 35/2020 Xem thêm
Số 34/2020 - 28/09/2020
Số 33/2020 - 28/09/2020
Số 32/2020 - 10/09/2020
Số 31/2020 - 10/09/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.464.062
  • Đang online: 2.905
  • Trong tuần: 23.587
  • Trong tháng: 91.179
  • Trong năm: 1.579.033