Thủ tục đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ KHCN
Đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ 22/09/2016 In trang

Trình tự thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn trên phương tiện thông tin đại chúng bao gồm: tên, mục tiêu, yêu cầu sản phẩm phải đạt và thời gian thực hiện của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; điều kiện và thủ tục tham gia tuyển chọn. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo.

Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn gửi 01 bộ hồ sơ (gồm: 02 bản gốc và 13 bản sao) đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Hồ sơ phải được niêm phong và gửi đến đúng thời gian quy định. Bên ngoài bộ hồ sơ phải ghi rõ: Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tuyển chọn; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Họ tên của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm; Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, trong thời gian 10 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng chủ trì việc tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ với sự chứng kiến của đại diện một số cơ quan quản lý có liên quan và đại diện một số tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn (do Sở Khoa học và Công nghệ mời).

Kết quả mở hồ sơ được ghi thành biên bản, có chữ ký của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, chữ ký của đại diện cơ quan quản lý và đại diện các đơn vị tham gia. Những hồ sơ thỏa mãn các điều kiện quy định sẽ được đưa vào xem xét đánh giá và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Thành phần hồ sơ:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Thuyết minh đề cương nghiên cứu theo mẫu quy định;

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

- Quyết định cử chủ nhiệm đề tài, dự án của cơ quan chủ trì;

- Biên bản thông qua thuyết minh đề cương của hội đồng khoa học và công nghệ cơ sở (áp dụng đối với nhiệm vụ giao trực tiếp);

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (nếu có);

- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (gồm: 02 bản gốc và 13 bản sao)

Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo hoạt động khoa học và công nghệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan phối hợp: Hội đồng tuyển chọn.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Số quyết định công nhận kết quả tuyển chọn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lệ phí: Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo hướng dẫn tại Quyết định 108/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ, gồm có:

Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh; Thuyết minh đề cương nhiệm vụ KHCN; Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên tham gia; Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì; Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KHCN.

Yêu cầu điều kiện:

1. Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện, trừ một trong các trường hợp sau đây:

a) Đến thời điểm nộp hồ sơ chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các dự án trước đây;

b) Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh khác chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng nghiên cứu trên 30 ngày mà không có ý kiến chấp thuận của Sở KHCN sẽ không được tham gia tuyển chọn trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

c) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ hoặc sau khi kết thúc mà không triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, đời sống, không được đăng ký tham gia tuyển chọn trong thời gian ba (03) năm, tính từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

d) Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy định sẽ không được đăng ký tuyển chọn trong thời gian hai (02) năm.

2. Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

a) Có trình độ đại học trở lên;

b) Có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với nhiệm vụ trong năm (05) năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

c) Là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

d) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn làm chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN:

a) Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh;

b) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh chậm theo quy định hiện hành từ 30 ngày đến 6 tháng mà không có ý kiến chấp thuận của Sở KHCN sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn trong thời gian hai (02) năm.

c) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN được đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” mà không được Sở KHCN gia hạn thời gian thực hiện để hoàn chỉnh kết quả hoặc được gia hạn nhưng hết thời hạn cho phép vẫn chưa hoàn thành kết quả sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn trong thời hạn ba (03) năm kể từ thời điểm có kết luận của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh;

d) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN các cấp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Lượt xem: 755

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây