LĨNH VỰC năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ - Ban hành kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Xem thêm
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - Ban hành kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Xem thêm
Thủ tục khai báo sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Xem thêm
Thủ tục Sửa đổi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Ban hành kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Xem thêm
Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Ban hành kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Xem thêm
Thủ tục Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Ban hành kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Xem thêm
Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Ban hành kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Xem thêm