select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
04/2011/QH13 11/11/2011 Luat Do luong
27/2011/TT-BKHCN 04/10/2011 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước
2609/QĐ-BKHCN 26/08/2011 Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
1691/QĐ-UBND 08/08/2011 Kế họach triển khai thực hiện nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 11/5/2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015
1342/QĐ-TTg 05/08/2011 Quyết định về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
1343/QĐ-TTg 05/08/2011 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
1244/QĐ-TTg 25/07/2011 Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015
07/2011/TT-BKHCN 27/06/2011 Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
1638/QĐ-BKHCN 08/06/2011 Về việc phê duyệt Quy chế xét tặng "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ"
05/2011/TT-BKHCN 09/05/2011 Thông tư Ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
522/QĐ-UBND 28/02/2011 Phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015
1422/QĐ-UBND 02/07/2010 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Số: 132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
59/2005/QH11 29/11/2005 Luật Đầu tư
60/2005/QH11 29/11/2005 Luật Doanh nghiệp
Trang 12 12Đầu tiên   Trước đó   3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  Tiếp theo   Cuối cùng