99/2016/NĐ-CP
01/07/2016
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Về quản lý và sử dụng con dấu
Thủ tướng chính phủ
Nghị định
Hành chính
Còn hiệu lực
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
18/TT-BKHCN 12/10/2015 Thông tư quy định về hoạt động thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.
1941/QĐ-UBND 10/09/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
2556/QĐ-UBND 25/11/2014 Nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc trưng thế mạnh về việc xây dựng, quản lý, phát triển thương hiệu và bảo vệ thương hiệu, bảo vệ giá trị của sản phẩm.
10/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
2485/QĐ-UBND 13/11/2014 Công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
05/2014/TT-TTCP 11/10/2014 Quy định tổ chức, hoạt động, trình tự và thủ tục của đoàn thanh tra.