1691/QĐ-UBND
08/08/2011
Huỳnh Đức Hòa
Kế họach triển khai thực hiện nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 11/5/2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015
UBND Tỉnh Lâm Đồng
Quyết định
Các lĩnh vực khác
Còn hiệu lực


Toàn văn  1691.pdf