792/QĐ-TTg
08/06/2015
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Thủ tướng chính phủ
Quyết định
Khoa học & Công nghệ
Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: Quyet dinh 792

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
1264/QĐ-BKHCN 04/06/2015 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
42/2015/QĐ-UBND 18/05/2015 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
08/2015/TT-BKHCN 05/05/2015 Quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020
17/VBHN-BKHCN 27/04/2015 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 4 năm 2015 Thông tư quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
55/2015/TT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
07/2015/TT-BKHCN 15/04/2015 Quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
796/QĐ-UBND 12/04/2015 Thành lập Ban điều hành dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020"
662/QĐ-BKHCN 07/04/2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014
06/2015/TT-BKHCN 26/03/2015 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương