2334/QĐ-QPTKHCN
27/10/2016
Phó Chủ tịch Trần Ngọc Liêm
Quy chế tổ chức và hoạt của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Các cơ quan khác
Quyết định
Khoa học & Công nghệ
Còn hiệu lực
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
2336/QĐ-QPTKHCN 27/10/2016 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2335/QĐ-QPTKHCN 27/10/2016 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2083/QĐ-UBND 21/09/2016 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2074/QĐ-UBND 20/09/2016 Kiện toàn Ban Điều hành Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020"
17/2016/TT-BKHCN 01/09/2016 Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2453/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Ban hành chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
2471/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)
2472/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng II)
2473/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (hạng III)
2474/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư cao cấp (hạng I)