31/QĐ-QPTKHCN
02/12/2016
Giám đốc Nguyễn Minh Tâm
Giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Các cơ quan khác
Quyết định
Hành chính
Còn hiệu lực
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
51/2016/QĐ-UBND 13/09/2016 Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý và sử dụng con dấu
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
18/TT-BKHCN 12/10/2015 Thông tư quy định về hoạt động thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.
1941/QĐ-UBND 10/09/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
2556/QĐ-UBND 25/11/2014 Nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc trưng thế mạnh về việc xây dựng, quản lý, phát triển thương hiệu và bảo vệ thương hiệu, bảo vệ giá trị của sản phẩm.