224/QĐ-BKHCN
15/02/2017
Thứ trưởng Phạm Công Tạc
Quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”
Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định
Khoa học & Công nghệ
Còn hiệu lực
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
11/QĐ-SKHCN 16/01/2017 Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
50/QĐ-UBND 10/01/2017 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 1 năm 2017
348/2016/TT-BTC 30/12/2016 Quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”
19/2016/TT-BKHCN 28/10/2016 Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
2336/QĐ-QPTKHCN 27/10/2016 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2335/QĐ-QPTKHCN 27/10/2016 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2334/QĐ-QPTKHCN 27/10/2016 Quy chế tổ chức và hoạt của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2083/QĐ-UBND 21/09/2016 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2074/QĐ-UBND 20/09/2016 Kiện toàn Ban Điều hành Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020"
17/2016/TT-BKHCN 01/09/2016 Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030